MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Notícies 22/12/2015 12:00:54

 

 * Peu de foto: Obres amb Garantia al Diari de Tarragona el 15 de desembre

 

El portal web Obres amb Garantia, impulsat pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT), està obtenint una molt bona acollida entre la ciutadania. Aquest innovador servei ja ha rebut més d’un centenar de sol·licituds en els últims mesos i més de 4.000 visites. Unes xifres que augmenten mes rere mes i que demostren el bon funcionament d’aquesta iniciativa.

Amb aquest portal, el COAATT pretén dinamitzar el sector de la construcció i les reformes, posicionant els professionals de la província com una opció interessant i amb garantia a l’hora de realitzar qualsevol d’aquestes actuacions, a la vegada que faciliten a la societat la possibilitat de sol·licitar diferents pressupostos de professionals acreditats i titulats amb només un clic.

 

Els primers projectes implantats amb èxit


Les múltiples garanties que ofereix aquesta eina han propiciat que ja s’hagin implantat i executat amb èxit els primers projectes. I és que tots els serveis que es poden sol·licitar a Obres amb Garantia són oferts per professionals titulats, formats i col·legiats. Un fet que aporta la màxima tranquil·litat i confiança, ja que l'obra o la reforma que es durà a terme es farà amb les màximes garanties, seguint la normativa vigent, i realitzada per un professional proper.

A més, el portal també compta amb la garantia addicional del COAATT, que fa un seguiment integral dels projectes que s'encarreguin, per vetllar que es realitzin seguint els estàndards normatius i de qualitat actuals.

 

Obres amb Garantia als mitjans


Després de la posada en marxa de diverses accions de promoció i divulgació del servei, ja és possible llegir diferents articles d’Obres amb Garantia a diversos mitjans de la província de Tarragona, que han fet ressò de la gran activitat que està tenint aquest servei.

 

Des del COAATT seguim treballant per seguir fent créixer aquest servei i fer-lo el més pràctic, fàcil i ràpid possible pels usuaris. Per això vetllem perquè els usuaris obtinguin el millor servei amb uns tècnics professionals qualificats i garantits.

Si esteu pensant a fer algun tipus d’obra o reforma o necessiteu un informe o certificat per l’habitatge, no dubteu en posar-vos en contacte amb els nostres tècnics i sol•liciteu un pressupost a través de la pàgina web!

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Notícies 08/01/2016 14:20:23

 

 

L’ITEC ha presentat l’informe d’hivern d’Euroconstruct, que proporciona les previsions del sector de la construcció a Espanya i Europa al 2016.

El sector de la construcció a Espanya ha crescut al 2015 en un +2,4% i les previsions apunten que continuarà augmentant durant els següents anys. Segons Euroconstruct, al 2016 la dada pot ser més considerable amb un +4,4%, i és possible que a mitjà termini la construcció arribi a mantenir ritmes de creixement més alts que els de l’economia. Durant els següents anys, el sector seguirà amb la tendència de creixement comptant un augment d’un 4% al 2017 i un 3,3% al 2018.

Acotant per subsectors, l’edificació residencial, la no residencial, i l’enginyeria civil esperen créixer durant el següent any. Pel que fa a l’edificació residencial, serà el sector amb una pujada més significativa: creixerà un 10% a causa de la tendència de l’esgotament de l’estoc d’habitatge en llocs puntuals, i al fre al descens de preus. A més, el crèdit reapareix en projectes de menor risc, fet que també afecta a aquesta propensió de creixement. Per altra banda, l’edificació no residencial no pujarà de forma tan pronunciada però sí que creixerà un 3,5% després d’unes dades negatives al 2015 (-4%).

L’enginyeria civil, tot i que encara es troba una passa enrere respecte a l’habitatge, també espera dades d’augment per al 2016, comptant amb un +6%, una xifra que podrà ser alterable en funció de l’estratègia en infraestructures i el replantejament de certs projectes que adopti el nou govern després de les eleccions espanyoles.

La previsió pel període 2016-2018 també apunta un creixement en cada subsector en l'àmbit espanyol. L’habitatge i l’edificació no residencial, que compten amb l’increment més significatiu, esperen créixer un 6,3% i un 4,0% respectivament, mentre que la rehabilitació i l’enginyeria civil ho faran més discretament (3,0% i 2,5% respectivament).

Finalment, a escala europea, les perspectives per a la construcció també apunten a un creixement del 3% el 2016 i del 2,7% per al 2017.

 

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Notícies 12/01/2016 14:00:26

 

 

El passat 3 de desembre el Reial Decret Legislatiu 1/2013 va concretar que el 4 de desembre de 2017 es fixa com a data límit per dur a terme les obres necessàries que garanteixin que les persones amb discapacitat puguin accedir a tots els espais comuns dels edificis existents.

Es tracta de l’aprovació del text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, que determina que en el termini de dos anys, “el Govern ha d’aprovar unes condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació, per a l’accés i la utilització de béns i serveis a disposició del públic per a les persones amb discapacitat”.

Aquesta normativa exigeix millorar l’accés de les persones amb discapacitat a totes les zones comunes de l’habitatge, fet que suposarà un esforç econòmic als propietaris, però sense implicar una càrrega desproporcionada. Així mateix, la normativa també imposa un límit en el pagament de l’eliminació de les barreres arquitectòniques: 12 mensualitats de les despeses de la comunitat. En els casos que no es pugui assumir el cost de les obres, es podrà admetre per a determinats usos, solucions alternatives que permetin la màxima accessibilitat possible.

Pel que a l’execució de les obres, s’ha de dur a terme de manera diligent, així doncs s’estableix un termini d’un any si es tracta d’obres menors i de dos anys si es tracta d’obres més grans, des de la data de notificació l’acord de la comunitat de propietaris. Termini que es podrà ampliar si el cost que suposen les obres superen el 33% dels ingressos de la unitat familiar. A més, els ingressos familiars hauran d’estar per sota de 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya o l’índex que el substitueixi.

La no execució de les obres necessàries podria suposar una sanció a la comunitat de propietaris, que figuren com a responsables de complir amb les condicions d’accessibilitat.

Contacta amb un aparellador col·legiat a través de l'apartat "Directori" d'aquest lloc web, ell l'assessorarà sobre quina és la millor solució constructiva per garantir l'accessibilitat al seu edifici.

 

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Notícies 30/11/2015 08:00:00

 

 

Des de mitjans d’agost ja està en funcionament la nova llei de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica. Obrir un negoci és ara més fàcil per un gran nombre d’activitats de baixa afectació mediambiental i que ara estaran subjectes a declaració responsable.


Es tracta entre d’altres del comerç a l’engròs, al detall d’aliments, begudes i tabac, l’allotjament turístics, les activitats immobiliàries i professionals, i en general, les activitats comercials de locals amb una superfície inferior a 120 m2, o 500 m2 en el cas d’activitats professionals com l’edició, publicitat, arquitectura o la compra venda de vehicles.


En aquets tipus de negoci, el propietari podrà iniciar l’activitat un cop posir en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.


És tracta d’un pas més vers la simplificació administrativa encetat amb el règim de comunicació prèvia, que si be permetia obrir el negoci un cop feta la comunicació, obligava al propietari a acompanyar-la d’un projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent i signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.


Les activitats que superin els límits de 120 m2 o 500 m2, o les que es considerin de rics mediambiental, continuaran subjectes al règim de comunicació prèvia.


Tanmateix, recordeu que tant la comunicació prèvia com la declaració responsable, ha de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl, i habiliten de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
Si necessiteu un tècnic competent per a la redacció del projecte o el certificat tècnic, podeu sol·licitar pressupost o consultar qualsevol dubte amb el col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona, dins l’apartat obres amb garantia.

 

Contacta amb un aparellador col·legiat mitjançant l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. Farà una inspecció tècnica i t'assessorarà sobre els tràmits per a l'obertura d'un establiment.

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Reportatges 02/07/2015 10:30:00

Banner Humitats

La humitat és un dels principals problemes en tots els edificis. Els degoters, l’envelliment de la coberta i la falta de manteniment en són alguns dels problemes més estessos. El resultat d’aquests problemes són l’aparició de taques als sostres i parets, danyant així els acabats. Això provoca que, amb el temps, les humitats afectin a l’estuctura, afavorint l’oxidació d’elements metàl·lics o la putrefacció de la fusta. Per això és important revisar la coberta cada any i reparar allò que es va deteriorant. 

Un altre dels problemes habituals és la filtració d’aigua per la fusteria. Amb el temps, el segellat de les finestres es va deteriorant a causa de la radiació solar i l’aigua de la pluja, creant taques al voltant de la finestra. La millor forma d’evitar-ho és renovar els segellats, netejar les canaletes del marc i pintar els perfils de la finestra cada tres anys. 

HumitatsLes fuites d’aigua a la xarxa de sanejament són les causes més comuns. Normalment són causades per un mal ús. També s’acostumen a trobar problemes en instal·lacions d’aigua i calefeacció ja que, a causa de la corrossió o algun desperfecte en les unions, hi poden haver fuites. La millor forma d’evitar aquest tipus de fuites és la prevenció i seguir una inspecció periòdica. 

També podem trobar casos d’humitat quan tenim un habitatge amb un aïllament tècnic insuficient i una ventilació deficitària, que no permeten renovar l’aire carregat d’humitat. El resultat és la condensació del vapor d’aigua de l’aire en parets i sostres, creant així taques. La milor forma de prevenir-ho és mantenir una correcta ventilació de les habitacions. 

En molts edificis antics també podem trobar taques d’humitat en paviments de la planta baixa. Aquest fet ve causat per la humitat continguda al sòl i que va ascendint per la paret, deteriorant-la i provocant el despreniment de la pintura i els arrebossats. En els edificis actuals això s’ha solucionat, però en els habitatges antics la solució requereix la utilització de tècniques que només un aparellador professional pot dur a terme. 

Contacta amb un aparellador col·legiat a través de l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. Farà una inspecció tècnica, avaluarà les humitats i et recomanarà quina és la millor solució. Deixa les humitats en mans de professionals especialistes en temes d'edificació.

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

Categories


Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa