MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Què fem si troben materials amb amiant a casa?

Reportatges 08/10/2021 13:49:22

amiant

Davant la presència de materials amb amiant, què cal fer? És necessari eliminar-ho o no? Són dues preguntes  que ens fem cada vegada més sovint, en obres de rehabilitació o inspeccions d’edificis.

L’actuació, d’acord a les indicacions i recomanacions que sobre el tema realitza el Departament de Treball, serien les següents.

Un cop detectat material amb amiant, per determinar si és necessari retirar-ho o no, és necessari considerar dues situacions:

Si el que es troba, està en bon estat, no està sotmès a manipulacions, ni a l'acció de vibracions, fregaments, moviments d'aire, humitat o cops, i la seva manipulació no presenta un risc d'emissió de fibres a l'ambient. Llavors es podria considerar no retirar-ho, confinar-ho si ha arribat a la fi de la vida útil o deixar-ho instal·lat fins a la seva eliminació.

Quan el material presenta risc de despreniment de fibres d’amiant, pel seu estat de conservació, s'haurà d’eliminar per evitar l'emissió de fibres.

A l’estudi previ per a la seva eliminació caldrà considerar la ubicació, la friabilitat, l’estat del material, l’accessibilitat al mateix i l’ús de la zona afectada.

 1. En relació a la seva ubicació, cal realitzar un plànol detallat de la ubicació de l'amiant on s'indicarà la seva extensió i varietat.
 2. És necessari també avaluar la facilitat d'emissió de fibres a l'ambient. Podem distingir diversos tipus de productes amb amiant: els dipòsits, els aïllaments tèrmics, el cartró-amiant i, en menor grau, certes plaques de fals sostre, en les quals les fibres d'amiant estan lligades dèbilment.
 3. L’estudi avaluarà també el grau de conservació del material. La presència d'esquerdes, humitats, escrostonaments, desgasts, etc.
 4. També s'ha de considerar si la zona amb amiant és de fàcil accés, i per tant el contacte amb el material es pot produir de forma accidental, per exemple zones de pas, cobertes accessibles,etc; o si el contacte directe amb l’amiant sols es pot produir de manera intencionada.
 5. Considerarem també factors que puguin incidir en la possibilitat d'emissió de fibres d'amiant a l'ambient: la degradació dels materials (revestiments exteriors, teulades, /aïllaments tèrmics, etc.), la possibilitat de rebre cops, vibracions, corrents d'aire, manipulacions en operacions de manteniment, filtracions i condensacions d'aigua, etc.
 6. I finalment és important valorar la utilització present i futura de l'espai, la instal·lació o la maquinària i, especialment, es tindrà cura en les operacions de reparació i manteniment, en els punts amb amiant o en les seves proximitats.

 

La ponderació de totes i cadascuna de les variables enunciades en l'apartat anterior, ens ha de donar un coneixement molt aproximat sobre la possibilitat d'emissió de fibres d'amiant a l'ambient, que ens permetrà actuar sense necessitat de cap tipus de mostreig ambiental.

Per exemple, en situacions on s'aprecia material friable degradat, hem d'actuar directament, atès que el risc d'exposició a fibres d'amiant és clar. Recordem que els principis preventius de l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, ens diu que, en primer lloc, hem d'evitar els riscos i, després, avaluar aquells que no es pugin evitar.

Com a norma, no reparar el material que conté amiant. Només es decidirà aquesta opció si l'avaluació anterior ens indica que hi ha una possibilitat baixa de que passin fibres a l'ambient. És imprescindible, en aquest cas, fer controls periòdics per tal de garantir que no es modifica aquesta situació.

En funció del resultat d’aquest estudi triarem una de les tres intervencions indicades a sota:

 1. Estabilització
 2. Confinament
 3. Retirada de l'amiant o eliminació

En les dues primeres, la intervenció es du a terme per tal d'evitar l'alliberament de fibres a l'ambient. La tercera consisteix en retirar o eliminar l'amiant.

 

Estabilització

Aquesta operació es farà quan el material no està degradat i volem assegurar la durabilitat.

Consisteix a aplicar, mitjançant projecció aerogràfica i/o injecció, un material elastòmer, en forma líquida, sobre el material d'amiant per reduir la possibilitat d'alliberar fibres d'amiant a l'ambient. Això s'aconsegueix, bé creant una membrana sobre la superfície (estabilització cobertora), o penetrant dins el material i lligant els components (estabilització penetrant).

Hi ha diferents productes comercialitzats com a segellants de l'amiant. En general, són composicions a base de polímers en dispersió aquosa que penetren i impregnen ràpidament tots els tipus d'amiant, inclosa l'amosita i la crocidolita.

Un bon segellant hauria de ser capaç d'absorbir els impactes sense alterar la seva integritat, proporcionar un segellat elàstic, oferir un bon comportament al foc i tenir una bona resistència al pas del temps. Evidentment no poden afectar a la salut de les persones.

El punt feble d’aquet tractament és la poca o nul·la resistència mecànica del material estabilitzat. No és aconsellable si el material pot rebre cops durant el seu ús.

En cap cas s’ha de pintar sobre el material amb d'amiant, ja que el remei pot ser pitjor que la solució. La pintura pot arrencar el material o emetre més fibres a l'aire. Cal fer proves d'idoneïtat per al producte abans d'aplicar-lo i establir la durabilitat del tractament i les operacions de manteniment que caldrà efectuar.

Aquesta operació limita l'alliberament de fibres a l'ambient, però no limita l'accessibilitat del material d'amiant a les persones que ocupen l'edifici. El cost de l'aplicació és moderadament baix, encara que cal dur a terme inspeccions periòdiques per tal de garantir-ne el bon estat.

 

Confinament

És una barrera física entre el material que conté amiant i les persones que ocupen l'edifici, mitjançant una nova estructura. Per exemple un fals sostre, envans, recobriments de PVC o d'acer en canonades.

Aquesta solució no es pot utilitzar quan el suport no és prou consistent o es prevegin treballs de manteniment o de rehabilitació posteriors.

Aquesta opció pot ser utilitzada conjuntament amb l'estabilització.

Encara que el cost d'aquesta alternativa sigui més econòmic, implica un augment de cost suplementari per als treballs posteriors de manteniment i de retirada de l'amiant que, abans de l'enderroc, és obligatori fer. Cal portar a terme inspeccions periòdiques per tal de garantir-ne el bon estat.

 

Retirada d'amiant

La retirada de l'amiant implica l'eliminació dels materials amb amiant (MCA), cosa que suposa evitar definitivament els problemes de contaminació de fibres d'amiant causats per la degradació dels MCA i els problemes dels treballs de manteniment o de rehabilitació posteriors.

La retirada de MCA és la solució més estesa i l'única per a edificis i instal·lacions abans de ser enderrocats, com indica l'article 11.1.a del RD 396/2006: "En tot cas s'eliminarà l'amiant dels materials que el continguin abans de començar qualsevol operació de demolició, excepte quan fer-ho impliqui major risc per als treballadors".

La retirada la poden realitzar únicament empreses autoritzades per l'Administració, seguint les indicacions del Pla de Treball, especialment pel que fa a als EPIs (Equips de Protecció Individual) i les condicions de desmuntatge, emmagatzematge i transport del material eliminat.

L’Administració desaconsella doblar –cobrir– les cobertes de fibrociment, superposant sobre elles cobertes metàl·liques o d'altres materials. La raó és la següent:

 • En primer lloc, hi ha risc que les plaques de fibrociment que es volen doblar es trenquin en transitar i treballar sobre elles.
 • En segon lloc, en cobrir l'existència de les plaques de fibrociment en naus industrials, dependències o locals, incrementa el risc d'inhalació de fibres d'amiant. Això pot passar, per exemple, si posteriorment es fan manipulacions o reparacions a la coberta sense conèixer la presència de l'amiant –en particular en els casos que es produeixi un canvi de propietari.
 • Finalment, la presència de la coberta de fibrociment original, condiciona cada operació que s'hi efectuï posteriorment, com podria ser la realització d'una sortida de ventilació o el muntatge de qualsevol instal·lació. La presència de l’amiant representa un risc potencial.

Si malgrat aquesta recomanació una empresa, prèviament inscrita al RERA, pretén doblar una coberta de fibrociment de la qual aparentment no es desprenen fibres d'amiant, ha de sol·licitar a l'Autoritat Laboral l'aprovació d'un Pla de Treball, ja que la normativa obliga a presentar aquest Pla per a qualsevol operació i activitats en què els treballadors estiguin exposats a fibres d'amiant o a materials que en continguin, o siguin susceptibles d'estar-hi exposats.

En el cas específic de les operacions de doblar cobertes, el Pla de Treball, a banda del seu contingut general, ha d'incloure els elements següents:

 1. Certificació d'un tècnic titulat conforme la coberta de fibrociment està en correcte estat de conservació i no se'n desprenen fibres d'amiant.
 2. Relació de les mesures que s'adoptaran per reduir al mínim el risc que en un futur pot originar la presència del fibrociment, com ara la disposició d'etiquetes o cartells d'avís de dita presència, o bé la redacció de procediments de treball en previsió d'actuacions posteriors que afectin la coberta de fibrociment.

Ajudes al finançament de la retirada de productes que continguin amiant.

Normalment cada comunitat obre anualment una partida d'ajuts econòmics per a la retirada de productes que contenen amiant.

Per comprovar si podem accedir-hi s'hauria de consultar amb la nostra comunitat autònoma.

 

Vols que t’ajudem a millorar la teva edifici o habitatge?

A l'hora de posar en marxa una reforma és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran i ajudaran en tot el que necessitis.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició a més de 200 professionals col·legiats que poden avaluar les característiques del teu habitatge o edifici, analitzar les mancances i proposar les millores que, tècnica i econòmicament, siguin més adequades en cada cas i faran que la reforma de teu habitatge sigui tot un èxit.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Els nostres experts t'assessoraran en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu habitatge de la manera més professional i eficient. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.

QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa