MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 17/06/2021 14:31:25

instalacion casas prefabricadas

La instal·lació de cases prefabricades, de fusta, formigó, acer o altres materials, és una alternativa que cada vegada més compradors consideren. El mercat ofereix un ampli ventall de preus, superfícies i qualitat d'acabats, sense importar el tipus d'estructura i de si es tracta d'una estructura fixa o mòbil.

Tothom coincideix en indicar que les conseqüències de la pandèmia han fet créixer la demanda d'habitatge unifamiliar i, la construcció prefabricada pel que fa a temps de muntatge és, sense cap dubte, la més competitiva.

Però, què són i què podem fer en realitat? Si ens plantegen comprar-ne un i convertir-lo en la nostra residència habitual o en una segona residència, és imprescindible considerar els següents aspectes.

En primer lloc és important saber que, tant si es tracta d'una casa de fusta com d'una convencional, ambdues han de satisfer els requisits generals de seguretat, funcionalitat i habitabilitat. Així com també han de satisfer requisits d'eficiència energètica, condicions mínimes d'habitabilitat, prestacions enfront d'incendis, etc. El material o la tipologia constructiva en cap cas poden significar una minva de prestacions.

El seu tractament urbanístic és també idèntic i així s'estableix en la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, on s'especifica que: "La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents", requeriran llicència urbanística prèvia.

Pel que fa a les cases que no requereixen una fonamentació, les conegudes com Mobil Home, són considerades "edificació" i és que, segons el parer dels serveis d'inspecció urbanístics i dels Tribunals, "tindrà la consideració d'obra o edificació, en tant que es presumeix el seu caràcter estàtic en l'espai i vocació de permanència". Per tant, la seva implantació també requereix llicència urbanística.

Les Mobil Home, per contra, no podran tenir en cap cas cèdula d'habitabilitat, ja que al tractar-se d'un "mòdul amb rodes", no es pot considerar edificació fixa i per tant no s'entenen incloses dins de la definició d'habitatge.

Per tant i molt important (i sobre el que hem tingut nombroses consultes), la seva condició de casa prefabricada no ens permet instal·lar-la en un sòl no urbanitzable o rústic. Si es tracta d'una finca en sòl urbanitzable, la seva condició no l'eximeix de complir la normativa urbanística i les ordenances municipals, ja que al considerar-se una edificació, requereix llicència per a la seva instal·lació.

Com hem dit a l'inici, el ventall és amplíssim, i un cop aclarit el tractament legal, el comprador hauria de valorar primer les característiques del solar on pensa instal·lar-la: la planitud del terreny, la separació amb veïns o l'alçada màxima que es permet. Recordem que no es tracta d'una construcció feta a mida.

Les instal·lacions prefabricades a priori poden oferir un preu més competitiu pel sistema amb el qual estan elaborades, ja que s'estalvia mà d'obra i temps. Precisament la construcció industrialitzada hauria de redundar també en una millor qualitat. El producte final, qualitativament, hauria de superar a l'habitatge tradicional en circumstàncies normals. Parlem de qualitat en l'execució, no dels materials. La qualitat dels materials dependrà, és clar, del model i acabats que triem.

Si comparem el preu de construcció d'un habitatge construït de manera tradicional i una altre prefabricat d'unes característiques similars no varia molt, entre un 10% o 15%, però cal considerar, en molts casos, altres despeses. Abans de la compra cal aclarir si el preu inclou despeses com: la fonamentació, les despeses de projecte i direcció de les obres, la llicència d'obres, estudi geotècnic i topogràfic, si s'inclou el moviment de terres, el desbrossament del solar, la connexió dels serveis d'aigua i llum, la gestió de residus o la construcció de murs, si fossin necessaris.

Un altre aspecte molt important des d'un punt de vista econòmic si optem per una construcció prefabricada, especialment si és de fusta, no tant en el cas de prefabricats de formigó o acer, és el cost del manteniment. A diferència del que usualment es pensa, les construccions de fusta requereixen de constant seguiment i d'atenció perquè la durabilitat no sigui un problema. Per descomptat, aquest aspecte dependrà molt de la qualitat dels materials i del procés de construcció en si.

Més que el preu, un factor molt important en la compra d'un habitatge prefabricat és el temps de fabricació i instal·lació. Trobem reduccions en el lliurament de fins a un 50 o 60%, segons el tipus de material i acabats.

Qualitat i temps són els aspectes que fan especialment recomanable la compra d'un habitatge prefabricat. Per contra, les escasses possibilitats de personalització, les limitacions en la seva ubicació o els elevats costos de manteniment, són els desavantatges a priori, més importants.

En conclusió, els sistemes prefabricats ofereixen grans avantatges, però també requereixen d'un assessorament tècnic que ens guiï en l'elecció, la instal·lació i el lliurament, per evitar malentesos i sorpreses a darrera hora.

Es tracta d'una construcció com qualsevol altra que requereix d'un equip tècnic (arquitecte i aparellador) i de la sol·licitud de les corresponents llicències i permisos. I, per descomptat, que compti amb unes prestacions de seguretat, habitabilitat i salubritat.

Vols que t'ajudem?

Si vols que el teu habitatge es construeixi amb les màximes garanties, complint amb la legislació actual, amb bons materials però amb un preu assequible i en un temps raonable, t'oferim el que realment necessites: professionals amb experiència que s'encarregaran de tot.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la construcció del teu habitatge.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats i experimentats que t'assessoraran perquè la teva nova casa tingui les màximes garanties.


Continua llegint
Reportatges 05/08/2020 13:58:04

reformas rehabilitacion edificios


Davant les intenses onades de calor que han d'arribar aquest estiu, es mostren una sèrie de consells que permeten una millora en l'ús dels edificis a l'estiu i que poden ajudar a protegir-nos de la calor.

1.- El sol no ha d'entrar de manera directa a través dels vidres de l'habitatge.

El més important és evitar que el sol entri de forma directa a la nostra llar. Perquè quan els raigs de sol entren a través d'un vidre es produeix l'anomenat efecte hivernacle. L'efecte hivernacle, és un fenomen físic molt interessant que fa que quan la radiació solar penetra a través d'un vidre entra gairebé tota l'energia, però no deixa que s'escapi gairebé res d'aquesta radiació, produint d'aquesta manera un guany continuat de calor a l'interior.

Aquest efecte es percep amb molta claredat en el sobreescalfament dels cotxes a l'estiu, i pot arribar a temperatures elevadíssimes de 60ºC, quan a l'exterior hi ha una temperatura de 35ºC.

2.- Ventilar l'habitatge només quan la temperatura exterior és menor a la temperatura interior.

D'aquesta manera podrem baixar la temperatura de l'habitatge. Es recomana aprofitar les nits més fresques amb vent per ajudar a refredar l'habitatge i que li costi una mica més escalfar-se en els dies més calorosos.

3.- Encendre el mínim nombre possible de punts de llum o electrodomèstics.

Recomanem també encendre el menys possible la il·luminació i altres electrodomèstics. Són càrregues internes, que fan que augmenti la temperatura des de dins de l'habitatge.

Per descomptat, és molt recomanable fugir de la utilització del forn, la planxa o altres elements de gran potència. Per ajudar al millor funcionament del compressor de la nevera, s'aconsella obrir-la el menys possible i descongelar els aliments a l'interior de la zona de frigorífic.

És convenient recalcar que la il·luminació led té una càrrega tèrmica molt inferior a un altre tipus d'il·luminació.

4.- L'aire condicionat a 26º C.

Si utilitzem l'aire condicionat, recordar que la temperatura de consigna recomanada a l'estiu és de 26º C, (Tb. Recollida al RITE) i que a partir d'aquí cada grau que baixem a més d'augmentar el risc de patir algun refredat o una altra malaltia, estarem augmentant el consum d'energia un 8%.

5.- Molt recomanable l'ús de ventiladors o altres elements que generin corrent intern d'aire.

Recomanem l'ús de ventiladors, ja que, si generem corrents d'aire a l'interior de l'habitatge, millorem la evapotranspiració del cos i la sensació tèrmica és alguns graus més baixa. També és recomanable per a terrasses l'ús de refrigeració evaporativa, amb petits ventiladors que aboquen petites gotes d'aigua que a l'evaporar-se roben calor a l'ambient, ja que necessiten energia per passar d'estat líquid a estat gasós, i d'aquesta forma rebaixen sensiblement la temperatura de l'ambient.

6.- Evitar realitzar activitats que augmentin l'humitat de l'habitatge.

L'humitat és un altre paràmetre important que a l'estiu en quantitats altes pot provocar sensació de desconfort. Es recomana evitar activitats que generen augment d'humitat, com: cocció de molt de temps, planxa amb vapor a l'interior de l'habitatge, etc.

Com millora el confort un edifici rehabilitat?

Un dels principals avantatges de la rehabilitació és la gran millora de confort que gaudeixen els habitants de l'edifici. Això és perquè el benestar tèrmic que percep l'ésser humà està gairebé íntegrament condicionat per la temperatura a la qual estan les cares interiors de l'habitatge. Per tant, a l'estiu interessa que aquestes cares interiors dels murs dels habitatges estiguin el menys calents possible i a l'hivern el menys fredes possible.

Per aconseguir aquesta millora en la temperatura de les cares interiors de les parets, cal afegir aïllament tèrmic a les façanes i coberta de l'edifici, ja que per a un edifici sense aïllament (diversos estudis concreten que al voltant del 70% dels edificis no disposen d'aïllament tèrmic), si es procedeix a la seva rehabilitació energètica afegint una capa de per exemple 7 cm. d'aïllament, la seva temperatura interior pot baixar 4 graus a l'estiu i augmentar 6 graus a l'hivern.

Vols que t'ajudem?

Vols millorar la teva llar instal·lant aire condicionat, calefacció...; o canviar la instal·lació elèctrica, d'aigua o de gas perquè és molt antiga; o potser vols aconseguir reduir la factura de la llum i gas a través d'un projecte d'eficiència energètica. Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic a aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona.


Continua llegint
Reportatges 29/01/2020 13:20:23

La manca de conservació i manteniment és la causa de la majoria de les lesions que apareixen als edificis d’habitatges.

En realitat, a la majoria d’edificis d’habitatges no es realitza cap tasca de conservació o manteniment, si no que es realitzen obres de rehabilitació molt costoses per corregir lesions produïdes per aquesta mancança.

Les comunitats de propietaris han de ser conscients que invertir en manteniment i conservació reduirà considerablement les despeses que els genera no fer-ho.

Per tal de poder programar en el temps les tasques de conservació oportunes, la comunitat de veïns ha d’utilitzar el Manual d’Ús i Manteniment de l’edifici.

Els edificis construïts després de 1999, han de disposar d’un Llibre de l’Edifici on s’inclou un Manual d’Ús i Manteniment. En la resta de casos, la comunitat habitualment no en disposa.

En relació al manteniment, les comunitats estan obligades a:

 • Conservar en bon estat l’edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l’obra executada, les assegurances i garanties amb que aquesta compti
 • Utilitzar de forma adequada l’edifici, les seves instal·lacions i els seus espais annexos de conformitat amb les instruccions d’ús i manteniment, contingudes en la documentació de l’obra executada.
 • Comunicar al tècnic de manteniment qualsevol anomalia

Des d’un punt de vista legal, la conservació i manteniment dels edificis es regula a partir de la Llei d’Ordenació de l’Edificació i les disposicions posteriors que l’han desenvolupat, especialment el Codi Tècnic de l’Edificació.

La complexitat dels treballs de manteniment d’un edifici i el cost dels mateixos, està en funció dels materials i sistemes constructius que el conformen, de la seva antiguitat, la seva situació geogràfica, del tipus d’instal·lacions, etc. És per això que per poder dur a terme un correcte manteniment del nostre edifici és molt important, en primer lloc, demanar l’assessorament d’un tècnic de manteniment, un aparellador. 

El tècnic de manteniment és un professional especialitzat en construcció que realitzarà les inspeccions i planificarà econòmica i temporalment les obres que l’edifici requereixi. És una figura relativament moderna la qual sorgeix fruit de la cada vegada major complexitat de les operacions de manteniment que la llei exigeix.

El tècnic de manteniment realitza les següents funcions:

 • Si no existeix, el tècnic de manteniment redactarà el Llibre de l’Edifici i el Manual d’ús i Manteniment.
 • Documentarà al llarg de la vida útil de l'edifici totes les intervencions, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació realitzades sobre el mateix, consignant-les en el Llibre de l'Edifici.
 • Realitzarà les inspeccions programades al pla de manteniment i conservarà la corresponent documentació que conformarà el registre de l’edifici.
 • Durà a terme el pla de manteniment de l'edifici, gestionant i dirigint les operacions programades per al manteniment del mateix i de les seves instal·lacions.

 

El Manual d’ús i manteniment de l’edifici, forma part del Llibre de l’Edifici i recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme a les seves instal·lacions i els seus espais annexes de forma periòdica, per tal de conservar-lo en un estat òptim. Habitualment el conformen les operacions de manteniment preventiu i el substitutiu.

El manteniment preventiu recull les operacions que s’han de realitzar de manera periòdica, ja siguin normatives o recomanades, amb l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny, intentant evitar que es degradin amb el pas del temps provocant despeses majors, accidents per una disminució de la seguretat, o que tinguin una aparença de deixadesa. Inclou també un calendari amb la distribució d’aquestes operacions, la valoració econòmica i les condicions per a realitzar la seva contractació.

El manteniment substitutiu es refereix a l’esgotament de la vida útil dels elements que conformen l’edifici i les seves instal·lacions, i cal substituir-los. Es preveu quan caldria realitzar aquestes substitucions i s’estima el seu cost. L’objectiu és programar-les en el temps des d’un punt de vista econòmic i d’afectació al propietaris de l’immoble.

Les comunitats de veïns han de considerar que si es fa un bon manteniment preventiu, la vida útil dels diferents elements s’allargarà, obtenint un major rendiment d’aquests.

  

La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) s'orienta a promoure la implantació d’un sistema periòdic de revisió d’edificis d’habitatges, i a la vegada millorar el manteniment dels edificis.

La ITE valora l’estat general de conservació en funció d’una inspecció visual del sistema estructural, les façanes, els patis i l’estat de les instal·lacions.

Les comunitats de veïns han de tenir present que s’han de sotmetre a la Inspecció Tècnica, d’Edificis obligatòriament els edificis de més d’un habitatge amb més de 45 anys d’antiguitat i, en tots els casos, per poder accedir als ajuts a la rehabilitació que atorga l'Administració Pública.

Si la vostra comunitat ha decidit fer obres recordeu que, per tal de poder optar a les subvencions a la rehabilitació, la Inspecció Tècnica de l’Edifici s’ha d’haver realitzat abans del començament de les obres, en cas contrari no es podrà optar a la subvenció.

Els professionals competents per realitzar la ITE, per capacitat tècnica i experiència professional, són els aparelladors o arquitectes tècnics.

  

Vols que t' ajudem?

La realització de la Inspecció Tècnica d’Edificis ha d’estar dirigida i duta a terme per un aparellador o arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals realitzaran el control i assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de  100 professionals col·legiats que t’ajudaran en tot el que necessitis en relació a la realització d’una Inspecció Tècnica de l’ Edifici o a la realització de les obres per assegurar la seguretat d’aquest.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència. Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.


Continua llegint
Reportatges 18/12/2019 17:33:39

casa

En fer la valoració diferenciarem el cost directe de la pròpia construcció d’altres despeses indirectes imprescindibles. En aquest cas no s’inclouran despeses de finançament, notaria o registre de l’edificació.

En primer lloc i si no disposem d’una parcel·la on edificar, s’haurà d’afegir el valor de compra del terreny. En la tria, cal considerar les restriccions urbanístiques: alçada màxima, superfície màxima que podem construir, separació als veïns, etc. És un aspecte important i que condicionarà el nostre habitatge. El preu del solar com és evident variarà d’un municipi a un altre, de la situació, de les seves característiques, etc., però com a valor de referència es podria oferir un valor aproximat entre 97 i 103 euros/m2.

Necessitarem uns tècnics en edificació que facin el projecte, la direcció de les obres i el control de la seguretat, així i com també necessitarem un laboratori que realitzi un estudi geotècnic del solar i liquidar l’ import de la llicència d’obres. Els honoraris dels tècnics són lliures, per la qual cosa és recomanable consultar diferents propostes. Hauríem de buscar un tècnic proper, de confiança i que conegui el territori. És imprescindible que estigui col·legiat i disposi d’una assegurança de responsabilitat satisfactòria.

 

Com a valors aproximats:

 • Despeses redacció del projecte: Entre 6% i 7% del pressupost de les obres
 • Despeses direcció d’obra: Entre 3% i 3,50% del pressupost de les obres
 • Despeses direcció d’execució d’obra: Entre 3% i 3,50% del pressupost de les obres
 • Despeses de coordinació de seguretat i salut: Entre 0,8% i 1,1% del pressupost de les obres
 • Despeses estudi geotècnic: Al voltant dels 1.000 €
 • Despeses llicència d’obres: Entre 2,3% i 4% del pressupost de les obres
 • Fiança associada a la llicència d’obres: Entre 3.000 € i 3.500 €

Les despeses relacionades directament amb la construcció de l’habitatge dependran especialment de diferents aspectes:

 • Les característiques topogràfiques del solar poden incrementar els costos de construcció.
 • Construir plantes sota rasant és més car que fer-ho per sobre el nivell del carrer.
 • La tria dels materials d’acabat, les instal·lacions i els electrodomèstics, afecten d’una manera important al cost total de les obres.
 • Preocupar-nos ara pel tipus d’instal·lacions de climatització, el disseny de la casa, les finestres i l’aïllament tèrmic que utilitzem, repercutirà en l’eficiència energètica de la casa durant tota la seva vida útil.

Per tal d’aproximar en el possible el cost de construcció utilitzarem tres nivells d’acabat: alt, normal i senzill.

El preu per a un nivell d’acabat alt i en construcció sobre rasant, el trobaríem al voltant de 1.800 €/m². En el cas d’un nivell mig i sobre rasant, 1.390 €/m² i per a un nivell senzill 1.048 €/m².

Finalment, tot i que si es tracta del nostre habitatge no és obligatori, és molt recomanable contractar una pòlissa de garantia decennal. El cost ronda el 0,01 % dels cost de l’habitatge i estarem més tranquils. Cal considerar que, si no la contractem, l’habitatge no el podrem vendre durant 10 anys.

També és important comprovar si el constructor que contractem disposa d’assegurança de responsabilitat civil.

Com a exemple i per a un habitatge unifamiliar aïllat d’uns 130 m², es podrien considerar els següent valors:

 

 

Nivell Alt

Nivell Normal

Nivell senzill

Projecte

15.210 €

11.745,50 €

8.855,60 €

Direcció d'obra

7.020 €

5.421 €

4.087,20 €

Direcció execució

7.020 €

5.421 €

4.087,20 €

Coordinació de seguretat i salut

1.872 €

1.445 €

1.089 €

Geotècnic

1.000 €

1.000 €

1.000,00 €

Llicència obres

7.020 €

5.421 €

4.087,20 €

Fiança

3.500 €

3.500 €

3.500 €

Construcció

234.000 €

180.700 €

136.240 €

Costos totals

276.643 €

214.653 €

162.946 €

 

Vols que t’ ajudem a construir el teu nou habitatge?

Si vols que el teu habitatge es construeixi amb les màximes garanties, complint amb la legislació actual, amb bons materials però amb un preu assequible, en un temps raonable i, sobretot, que estigui construït al teu gust, t’ oferim el que realment necessites: professionals que s'encarregaran de tot. Tu només t'hauràs de relaxar i començar a pensar de quin color prefereixes pintar les parets. De tota la resta s'encarregarà un arquitecte tècnic, un professional amb experiència i amb els coneixements necessaris perquè la teva obra tingui les màximes garanties.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats que t’ajudaran en tot el que necessitis en relació a la construcció del teu habitatge.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre l’ Obra nova. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats i experimentats que t'assessoraran, planificaran i controlaran perquè la teva nova casa tingui les màximes garanties.


Continua llegint
Reportatges 19/11/2019 17:13:17

Necessitem conèixer el preu del nostre habitatge per qüestions molt diverses: processos civils, penals, mercantils, fiscals, també a efectes urbanístics i expropiatoris, finalitats financeres, valoracions cadastrals o a efectes legals.

 

taxacions-tarragona

 

Hi ha molts motius pels quals podem necessitar una taxació de l'habitatge. Per exemple, en una negociació mercantil, en una partició per herència, un divorci, un pressupost o qualsevol altra circumstància semblant.

En el cas de la valoració cadastral és important conèixer-la, ja que no només es tributen alguns impostos a través d'aquest valor (com l'IBI) sinó que, a més, és una informació requerida a la declaració de la renda.

Si hem de comprar, però especialment si hem de vendre un habitatge, és molt important conèixer el seu valor de mercat. És la garantia d’una màxima rendibilitat en el temps adequat.

El valor cadastral d’un immoble el determina Cadastre, però influeixen aspectes com la localització, l'execució material de la construcció en si, per a la qual es consideren des de costos de construcció i beneficis del contractista fins a honoraris professionals, tributs, ús, qualitat, antiguitat, etc..., i finalment el preu de mercat. En cap cas el valor cadastral pot superar el valor de mercat.

Un altra tipus de taxació amb unes característiques especials és l’hipotecaria. Aquesta va associada a un préstec hipotecari i es realitza mitjançant una societat de taxació.

Fora d’aquest dos casos particulars, la taxació es defineix com l'informe destinat a precisar el valor d'un immoble dins el mercat, en relació amb l'oferta i la demanda en un moment determinat.

La taxació d'un habitatge ha de complir unes normes legals a fi de poder precisar els criteris i la metodologia per a realitzar-la. És imprescindible per a que el valor de la taxació que es calcula sigui vàlid.

Els informes s'elaboraran a partir de la visita de l'immoble, en el qual es comprovaran les seves característiques. Així mateix s'analitzarà si l'immoble compleix amb el plantejament municipal o si té alguna altra restricció derivada d'algun règim de protecció pública.

Les limitacions d'ús o drets reals que puguin afectar l'immoble sols apareixeran a l’informe si es poden apreciar a la inspecció o estan inscrits en el registre de la propietat o fossin comunicats pel sol·licitant. No es tindran en compte càrregues que gravin el immoble: hipoteques, embargaments, afeccions fiscals, etc.

La documentació normalment sol·licitada en la inspecció és la nota simple del registre de la propietat, un títol de propietat (per exemple l’escriptura pública) i un certificat de cadastre.

 

Vols que t' ajudem sol·licitant la taxació de l’habitatge?

La taxació d’un habitatge, d’un solar o d’un local, l’ha de fer un professional qualificat amb coneixements del mercat immobiliari i dels reglaments aplicables per a realitzar la valoració.

Sol·licita que un tècnic competent independent faci una taxació del teu habitatge, terreny o local. Ell et farà la taxació més justa. Només un tècnic professional amb coneixements sobre edificacions, com per exemple, un arquitecte tècnic, et podrà fer una taxació objectiva.

A Obras con Garantía posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats que t’ajudaran en tot el que necessitis en relació a la taxació de l’habitatge Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Taxació. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza