MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Notícies 26/04/2022 14:53:50

subvencions ajudes rehabilitacio habitatge next generation

Del 27 d’abril i fins al 31 de desembre de 2022 restarà oberta la primera fase de sol·licitud dels ajuts a la rehabilitació d’edificis, els coneguts com a Fons Next Generation Europe.

Es tracta d’unes ajudes associades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús primordialment residencial. Això no vol dir que les obres de conservació, de millora de l’accessibilitat o de la seguretat, quedin excloses. Seran subvencionables, però sempre i quan a la vegada, es millori l’edifici, les instal·lacions o s’implantin sistemes de generació fotovoltaica.

Es tracta d’una inversió molt important, una declaració d’intencions vers la reducció del consum d’energia del parc d’edificis residencials, que es topa amb la tendència que fins ara havíem vist a les comunitats de propietaris. Instal·lar una ascensor o rehabilitar la façana, per exemple, havien sigut fins ara prioritats molt més importants que millorar el comportament tèrmic de les façanes.

Una gran part dels edificis amb més de 30 anys presenten dèficits importants a l’envoltant tèrmica. Aproximadament un 80% del parc d’edificis és susceptible de rehabilitar-se amb criteris d’eficiència energètica. Si el teu edifici es va construir abans de la dècada del vuitanta, molt probablement es va construir sense cap tipus d’aïllament tèrmic addicional al propi tancament de maó.

La rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica del nostre habitatge ens proporcionarà un major confort, salubritat i reduirem el consum d’energia, millorant de manera significativa les prestacions del nostre habitatge.

Des d’un punt de vista exclusivament econòmic, millorar les característiques tèrmiques d’un edifici, suposa una reducció, en molts casos, de fins a un 80% de la despesa que hi destinem a energia. La rehabilitació energètica a la vegada repercuteix considerablement en les condicions d’habitabilitat i salubritat dels habitatges. Quan intervenim a l’envoltant de l’edifici aconseguim mantenir una temperatura interior molt més estable, sense salts tèrmics, s’eliminen les humitats interiors produïdes per la manca d’aïllament tèrmic i paral·lelament millorem l’aïllament acústic.

El marc legal que regula aquests ajuts ‘Next Generation’ a la rehabilitació, procedents de la Unió Europea, ja està disponible. L’aprovació del Reial Decret 853/2021 ens proporciona una excel·lent oportunitat per accedir als ajuts, i la seva entrada en funcionament és un primer pas en la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents i d’ús residencial.

S’estableixen sis programes d’ajuts que s’adrecen a diferents àmbits, essent alguns d’ells complementaris. El Reial Decret defineix les actuacions y costos subvencionables, les quanties dels ajuts, i el procediment de concessió.

 

Programes d'ajuts

Els principals programes d’ajuts són:

 

Programa edificis

Està dirigit específicament a edificis o habitatges unifamiliars, que estiguin destinats principalment a ús residencial. També inclou segones residències.

Poden optar a la subvenció les obres de rehabilitació energètica dels edificis, també les que suposin una millora de l'accessibilitat, de la conservació o de la seguretat d'utilització, però sempre que s’assoleixi com a mínim una reducció del 30% en el consum d’energia.

 

Programa habitatges

El programa habitatges afecta a habitatges unifamiliars o habitatges dins un edifici, essent complementari al programa edificis, sempre i quan no hi hagi una doble subvenció per una mateixa actuació.

En aquest cas, l’habitatge per al qual es tramiten els ajuts d’aquest programa ha de ser residència habitual del propietari,  usufructuari,  o arrendatari  del sol·licitant i receptor de l’ajut.

 

Programa Llibre de l’Edifici existent i projecte de rehabilitació

Es tracta d’un programa no adreçat a obres. Es subvenciona la creació del Llibre de l’Edifici existent i els projectes de rehabilitació.

En aquest programa es vol impulsar la creació del Llibre de l’Edifici existent, de forma que es disposi d’una recopilació d’informació bàsica de l’edifici que en permeti el seu coneixement i conservació. Entre la documentació diversa es troba el Certificat d’Eficiència Energètica o les instruccions d’ús i manteniment. També s’incorpora un diagnòstic de l’edifici, i un pla d’actuacions de renovació prioritzada per fases, i valorada. Igualment entren en aquest programa la redacció de projectes de rehabilitació sempre que compleixin les directrius de rehabilitació energètica. Aquest ajut és complementari al del programa d’edificis o habitatges.

Aquests ajuts incorporen la figura del tècnic rehabilitador i l’oficina rehabilitadora. El primer és una figura de perfil tècnic, un arquitecte tècnic o arquitecte, que  assumirà tota la gestió del projecte. L’oficina rehabilitadora farà un paper d’informació, verificació i control dels projectes, amb l’objectiu d’assessorar a les comunitats de propietaris en tot allò relacionat amb els ajuts i de posar en contacte tècnics i comunitats interessades.

Cada edifici presenta unes particularitats concretes, unes carències, uns problemes, que cal avaluar específicament. Aquest estudi, considerar les diferents possibilitats d’inversió i assessorar sobre quines accions són les més apropiades en cada cas, és la funció que l’Administració posa en mans del tècnic rehabilitador.

La primera acció de les Comunitats de Propietaris o de la propietat, si volen optar a les subvencions, és contractar un arquitecte tècnic.

 

Calendari d'accions

Un cop disposin d’un tècnic rehabilitador, el calendari d’accions seria el següent:

 

Fase inicial:

 1. Realitzar un estudi previ de l’edifici candidat a rehabilitar. Determinar quines són les característiques dels tancaments, finestres, instal·lacions, etc.
 2. Disseny de propostes que assoleixin una màxima millora amb una menor inversió econòmica.
 3. Proposta a la Comunitat dels fons Next Generation.
 4. Realització del CEE inicial i CEE de projecte, on es verifiquin les millores.
 5. Formalització del Llibre de l’Edifici (ITE, Certificat Energètic i potencial de millora de l’edifici i el pla d’actuacions).
 6. Redacció del projecte de rehabilitació.
 7. Sol·licitud de les subvencions i aportació de la documentació necessària a les Oficines Tècniques de Rehabilitació i sol·licitud de la llicència d’obres (ocupació via publica,...).

 

Un cop atorgada la subvenció:

 1. Acords amb la Comunitat (Administrador de Finques).
 2. Pressupost definitiu de les obres (empresa constructora).
 3. Si s’escau, tramitació i concessió del crèdit bancari.
 4. Execució de les obres amb especial control dels temps d’execució i l’adequació a les prestacions determinades al projecte.

 

Un cop acabades les obres:

 1. Comprovació de l’objectiu de la millora energètica.
 2. Notificació del CEE.
 3. Comprovació de dades i documentació a les Oficines Tècniques Rehabilitadores.
 4. Comprovació de les despeses de les obres.

 

Un cop comprovats els objectius:

 1. Cobrament de les subvencions.
 2. Amortització parcial del préstec bancari.
 3. Inici dels pagaments mensuals del crèdit per part dels veïns.

 

Tipus de millores

Pel que fa al conjunt de millores que podem incorporar a l’edifici, hi ha dues vies essencials: Millores Passives i Millores Actives.

 

Conjunt de Mesures Passives (CMP)

CMP1

CMP2

CMP3

CMP4

CMP5

Façana principal amb aïllament tèrmic per l’exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

Façana principal i patis amb aïllament tèrmic per l’interior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

Façana de patis i mitgeres amb aïllament exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

 

Mitgeres amb aïllament per l’exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

 

Terrat invertit o no invertit, transitable amb 8 cm d’aïllament tèrmic

 

Coberta amb solera de panell sandvitx amb aïllament de 10 cm

 

 

 

 

Aïllament de sostre sanitari accessible amb plaques de 8 cm de gruix

 

 

 

 

Finestres amb marc amb ruptura de pont tèrmic i envidrament doble de baixa emissivitat

Supressió de caixes de persianes

 

 

 

Conjunt de Mesures Actives (CMA)

CMA1

CMA2

CMA3

CMA4

Caldera col·lectiva de condensació per a calefacció i ACS (1)

 

 

 

Caldera de condensació i ACS individual

 

 

 

Aerotèrmia per a climatització i producció ACS

 

 

 

Bomba de calor d'alta eficiència

 

 

 

Ventilació amb recuperació de calor

 

 

 

Ventilació amb recuperació de calor i bateria fred/calor

 

 

 

 

Vols que t'ajudem?

Confia l'increment de l'eficiència energètica del teu habitatge a un arquitecte tècnic i aprofita l'oportunitat que t’ofereixen les ajudes europees Next Generation.

Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i t'acompanyaran en tot el tràmit de la gestió de les subvencions, que farà que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d'edificis i habitatges. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.

 

 

 


Continua llegint
Reportatges 18/03/2022 14:22:32

consejos disminuir consumo energia

Davant l'escalada desmesurada dels preus de l'energia provocada com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i per seguir les directrius dictades per les institucions europees fomentant l'estalvi d'energia, des d'Obrascongarantia.com recollim una sèrie de consells per a la disminució del consum d'energia als edificis i així permetre estalviar energia en aquestes últimes setmanes d'hivern.

Què puc fer per disminuir el consum d'energia?

 

1.- Utilitza la calefacció a casa teva únicament quan sigui necessària i hi hagi presència de persones.

Es recomana utilitzar únicament la calefacció dels edificis quan hi hagi presència de persones i sigui necessària per existir una baixa temperatura exterior.

Davant la creença generalitzada que és més recomanable mantenir una temperatura sempre estable a l'habitatge, els experts en edificació recomanen apagar la calefacció o la producció de calor sempre que no sigui estrictament necessària, ja que així s'estalvia molta energia per pèrdues de calor amb l'exterior o a la xarxa de distribució.

Es recomana també apagar la calefacció sempre a la nit, ja que la temperatura a la nit a dormitoris ha de ser uns 3 o 4 ºC més baixa que la temperatura a les estances diürnes.

 

2.- Programa la calefacció a un màxim de 22ºC.

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis estableix un rang de temperatura a l'hivern de 21ºC a 23ºC i entre un 40% i un 60% d'humitat. Es recomana no sobrepassar mai la temperatura de termòstat de 22ºC i si és possible mantenir-la a 21ºC.

És convenient recordar que per cada grau que es baixa la calefacció es disminueix el consum d'energia aproximadament un 8%, la qual cosa, atesos els preus actuals, és un fet a tenir molt en compte.

 

3.- Rebutja el termòstat de ruleta i substitueix-lo per un termòstat digital.

Està molt estès l'ús dels termòstats analògics de ruleta. Es recomana la substitució d'aquests per termòstats digitals, ja que la precisió i les funcionalitats més grans de programació d'aquests últims fan que es pugui aconseguir estalviar fins a un 20% de l'energia gaudint d'un confort similar.

 

4.- Permet que el sol entri al teu habitatge.

Aprofita les hores de sol que t'ofereix el dia. Evita obstacles que n'impedeixin l'entrada, les cortines, les persianes, etc.

El millor és intentar que el sol entri directament al nostre habitatge. Ja que quan els raigs del sol entren a través d'un vidre es produeix l'anomenat efecte hivernacle. L'efecte hivernacle és un fenomen físic molt interessant que fa que quan la radiació solar penetra a través d'un vidre entra gairebé tota l'energia, però no deixa que s'escapi gairebé res d'aquesta radiació, produint així un guany continuat de calor a l'interior. A més, escalfa els paraments interiors de l'habitatge que fan que es pugui gaudir d'una sensació molt més confortable, ja que el confort al cos humà és proporcionat principalment per la radiació.

 

5.- Aconsegueix que el teu edifici o habitatge tingui un bon aïllament tèrmic.

La millor solució per evitar que el fred incideixi a l'interior dels habitatges és aïllar tèrmicament casa nostra i millorar així l'eficiència energètica. L'ideal és prevenir aquestes temperatures, i també les més extremes de l'estiu, realitzant la reforma pertinent que millori el nostre aïllament sobretot a parets, teulades, terres i finestres. Algunes d'aquestes execucions no requereixen grans obres i no suposen un gran desemborsament econòmic, però sí que repercuteixen molt positivament en el confort del nostre habitatge, com per exemple la substitució de fusteries o fins i tot el segellat dels contorns i tancaments de portes i finestres si detectem infiltracions d'aire.

A més, les properes setmanes es publicaran les convocatòries d'ajudes als fons Next Generation per a rehabilitació d'edificis i habitatges, amb unes quantitats molt interessants per ajudar els ciutadans a millorar l'aïllament dels seus habitatges. Als Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics s'instal·larà una oficina de rehabilitació a mode de finestreta única per ajudar tots els interessats a tramitar aquests ajuts per a la rehabilitació.

 

6.- Ventileu l'habitatge en les hores més favorables del dia.

Es recomana aprofitar les hores més fortes de sol per no baixar gaire la temperatura de casa nostra. Ventilar és necessari i ha de convertir-se en un costum, ja que els estudis donen suport que les concentracions excessives de CO2 poden ser nocives per als habitants, ja que el diòxid de carboni és un gas inodor, incolor i insípid, no és tòxic, però sí que pot arribar a ser asfixiant per desplaçament de l'oxigen a concentracions molt elevades.

A més, amb la pandèmia de COVID-19 que hem patit, la presència d'aerosols en més concentració està relacionada amb una concentració més gran de CO2 a l'ambient interior dels edificis.

Però malgrat la importància de la ventilació, és necessari fer-la perdent la menor quantitat possible d'energia.

 

7.- Substitueix la il·luminació antiga de l'habitatge per lluminàries tipus LED.

Moltes vegades la il·luminació suposa un consum energètic gens menyspreable. Tot i això, les noves lluminàries tipus LED tenen un consum fins a un 60% menor que altres tipus d'il·luminació més tradicionals. Es recomana substituir tota la il·luminació de l'edifici per il·luminació de baix consum.

 

8.- Utilitza correctament els electrodomèstics.

Recorda que utilitzar els electrodomèstics de manera eficient, també a l'hivern, és fonamental per gastar menys a la factura de la llum. Es recomana omplir la rentadora i el rentaplats tot el possible, utilitzar el mode ecològic o aprofitar la calor residual per acabar de cuinar. També es recomana obrir la nevera únicament el temps necessari i descongelar aliments dins de la pròpia nevera, ja que ajuden a reduir el consum d'aquest electrodomèstic que és el de més consum anual als habitatges.

 

9.- Alerta als consums fantasma o standby.

El consum en mode standby és el consum dels aparells que tenim connectats a la xarxa elèctrica i que segueixen consumint encara estant apagats, únicament perquè estan connectats. Aquesta potència consumida, encara que depèn de casos, es pot xifrar en uns 5 W per element. Per solucionar aquest problema convé instal·lar els equips en regletes amb interruptor i apagar aquest interruptor quan l'equip no estigui encès. Aquest gest pot ajudar a estalviar-nos més de 60€/any.

 

 

Vols que t'ajudem?

Vols millorar la teva llar instal·lant aire condicionat, calefacció...; o canviar la instal·lació elèctrica, d'aigua o de gas perquè és molt antiga; o potser vols aconseguir reduir la factura de la llum i el gas a través d'un projecte d'eficiència energètica.

Confia l'increment de l'eficiència energètica del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 25/02/2022 10:13:26

instalacion placas solares fotovoltaicas mallorca tarragona zaragoza

Actualment, són poques les persones que no estan preocupades per les incessants pujades del preu de l'electricitat que es tradueixen, inevitablement, en increments de les factures elèctriques que paguem en les nostres llars.

És una de les raons per les quals cada vegada més persones s'interessen per les instal·lacions fotovoltaiques per a cobrir tot o part del seu consum d'energia elèctrica.

Si estàs interessat a col·locar plaques fotovoltaiques a casa t'expliquem quines són les diferents característiques i requeriments per a una instal·lació d'aquest tipus. A més, t'expliquem els diferents tipus d'instal·lacions fotovoltaiques que pots triar per a la teva llar, ja sigui un habitatge unifamiliar o part d'un edifici de pisos.

 

Tipus de panells fotovoltaics

Els panells solars fotovoltaics per a ús domèstic més habituals poden ser de dos tipus. Depenent de la puresa del silici utilitzat en la seva fabricació poden ser monocristal·lins o policristal·lins.

Els panells monocristal·lins són els de major puresa i per tant major rendiment, arribant fins al 20%. També tenen un major cost.

Els panells policristal·lins, en tenir una menor quantitat de silici, tenen rendiments una mica inferiors, entorn del 16%, però són els més estesos actualment en el mercat, ja que tenen preus més assequibles per al consumidor.

 

Quina és la millor orientació i inclinació dels panells solars?

Dependrà de diferents factors, com poden ser el lloc on es trobi casa nostra o l'època de l'any en la qual volem aconseguir un major rendiment energètic de la nostra instal·lació fotovoltaica. L'orientació i la inclinació amb la qual instal·lem els nostres panells fotovoltaics estarà lligada a la localització del nostre habitatge.

L'orientació òptima dels panells obeirà a la latitud i podrà ser sud o nord. En el cas d'un habitatge a Espanya, serà generalment orientació sud per trobar-nos en l'hemisferi nord.

La inclinació òptima de les nostres plaques dependrà de més factors: de la latitud en la qual se situa la nostra llar, de l'època de l'any en la qual més ús volem fer d'elles i de si disposem d'un grup electrogen propi.

El que busquem amb una orientació i una inclinació òptimes dels nostres panells és col·locar-los el més perpendicularment possible davant els raigs solars. Així aconseguirem obtenir el màxim d'energia solar possible.

Si el nostre objectiu és produir la major energia durant l'hivern haurem de situar-los el més verticals possible (entre 45° i 50°). Si, per contra, el que busquem és maximitzar la producció durant l'estiu, buscarem inclinacions gairebé planes (entre 15° i 20°).

Finalment, i com a recomanació per a la majoria d'instal·lacions en les quals es busca un equilibri entre els mesos més freds i els més càlids de l'any, buscarem inclinacions que oscil·lin entre 30° i 40°.

Tant per a la inclinació com per a l'orientació, el primordial és que un tècnic amb experiència faci un estudi i decideixi quina és la millor manera d'instal·lar aquest tipus de sistemes. També t'informarà de si requeriran d'una estructura addicional per a optimitzar la captació solar.

 

Modalitats d'instal·lacions solars fotovoltaiques

 

Les instal·lacions fotovoltaiques poden estar aïllades o connectades a la xarxa elèctrica (autoconsum). Entre les connectades a la xarxa podem triar de diferents tipologies.

 

 • Instal·lació aïllada: és la que no es troba connectada a la xarxa elèctrica i, per tant, l'energia produïda ha de consumir-se en el mateix punt en el qual tenim les nostres plaques. En aquesta mena d'instal·lació hem d'incloure un inversor carregador, un grup electrogen i bateries per a recollir energia que puguem usar en els moments del dia en què no faci sol.

 

 • Instal·lació connectada a la xarxa elèctrica:
  • D'autoconsum acollida a compensació. És la que utilitza els excedents d'energia que generem amb la nostra instal·lació i que no consumim. Aquesta energia sobrant passa a la xarxa elèctrica general i, a canvi, rebem una compensació econòmica.
  • D'autoconsum amb acumulació en bateries. En aquest cas l'excedent d'energia es conserva en una bateria per a consumir-la quan la nostra instal·lació no pugui generar-la per falta de llum solar. Si esgotem l'energia acumulada en la bateria utilitzarem la que ens aporta la xarxa a la qual estem connectats.
  • D'autoconsum sense excedents. Aquest tipus d'instal·lacions no injecta cap mena d'energia a la xarxa elèctrica, només produeix la que l'usuari necessita ja que disposa d'un mecanisme que impedeix la generació d'energia més enllà de la que estiguem consumint en un moment donat.

 

Vols que t'ajudem?

A l'hora de col·locar panells solars fotovoltaics que et permetin aconseguir un consum energètic més sostenible i, alhora, estalviar en la teva factura de la llum, és important escollir els professionals que ens ajudaran a triar la instal·lació que més s'adeqüi a les nostres necessitats i estableixin l'orientació i inclinació més adequada per a obtenir el major rendiment i eficiència energètica.

Confia la instal·lació dels teus panells solars a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quins són les solucions més adequades en cada cas i faran que la teva inversió sigui tot un èxit.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre l'aïllament ecològic i altres reformes en el teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.

 


Continua llegint
Notícies 24/01/2022 09:27:17

pressupost reforma pis

Després d’anys d’incertesa, molta debilitat i patiment, el sector de la construcció es recupera i torna a xifres considerades com a normals. Les dades de l’any 2021 ho confirmen ja que el creixement de l’activitat professional del nostre sector en nombre d’obres destinades a la construcció d’habitatge nou puja respecte l’any anterior. I, en el cas de les obres de rehabilitació o reforma s’arriba inclús a superar les dades d’abans de la crisi del sector del 2008, aconseguint uns valors de recuperació ja molt similars als de l’ inici de la crisi de la bombolla immobiliària. 

 

Rehabilitació:  més obres de reforma i rehabilitació que abans de la crisi.

La rehabilitació ha suportat molt bé tant la greu crisi del sector del 2008 com la situació de pandèmia per la Covid-19 que vivim actualment. L’activitat al 2021 ha continuat a l’alça i el nombre d’obres de rehabilitació ha pujat respecte el 2020, oferint uns valors que ja superen als obtinguts al 2008. A més, les previsions d’una forta inversió pública al 2022 fan preveure uns resultats excepcionals el proper any.

 

Dades portal web Obres amb Garantia

Al portal web ‘Obres amb Garantia’, l’any 2021, també hem notat el notable augment de l’ interès de la població en la cerca per Internet de tots aquells temes i serveis relacionats amb el sector de la construcció, amb gairebé 1.000 sol·licituds de feina rebudes ja sigui d’obres, reformes o certificats, suposant un increment en el número de peticions del 12% més, respecte l’any 2020.

Actualment més de 280 professionals formen part de OAG i des de la seva posada en funcionament, l’any 2015,  el portal www.obresambgarantia.com ha rebut més de 3.840 sol·licituds de pressupostos i s’han enviat gairebé 9.000 pressupostos. La valoració mitja del grau de satisfacció, per parts dels usuaris vers als col·legiats/des i vers al portal OAG, és de 9.2 sobre 10.

Les 964 sol·licituds realitzades durant aquest darrer any, consoliden les peticions de pressupostos a la plataforma, encara que no s’han recuperat les dades d’abans de la crisi sanitària.

Respecte a l’enviament dels pressupostos als clients, un aspecte imprescindible per al bon funcionament del servei d’ ‘Obres amb Garantia’, també s’ha millorat. Al 2021 s’han enviat, per part dels arquitectes tècnics col·legiats que formen part de la plataforma ‘Obres amb Garantia’, més de 2.300 pressupostos d’honoraris, més del 80% dels sol·licitats. Representant un increment del 16% més que l’any 2020.

El portal www.obresambgarantia.com , aquest any 2021, ha consolidat la seva tendència a l’alça, com a servei als ciutadans, experimentant un creixement del 12% en sol·licituds rebudes, i d’un 16% en relació als pressupostos que els diferents arquitectes tècnics col·legiats han enviat des de la plataforma als interessats.

Al 2021, de mitja entre els 3 Col·legis professionals d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació que conformen ‘Obres amb Garantia' (Tarragona, Mallorca i Saragossa), gairebé el 40% de peticions de treballs han estat per actuacions de rehabilitació.

Les peticions d’obra nova ronden el 25% i són cada vegada més significatives dins de les peticions rebudes a OAG.

Per altra banda, les peticions de certificats e informes continuen essent un dels tipus de treball més sol·licitats al portal, representant el 36% de peticions sobre el total.

 

Previsions a curt i mig termini

Les tendències marcades pel recent informe d’Euroconstruct, format per 15 agències europees especialistes en construcció, preveuen una pujada derivada de l’aplicació dels fons europeus Next Generation, traduïda en una millora de les dades del 2018 en més del 15% .

Aquesta es produirà tant a la nova construcció, pel seu creixement natural, com encara més a la rehabilitació per l’empenta dels fons esmentats, amb un especial enfoc en la rehabilitació energètica i la seva estela de visualitzar la necessària posada al dia de les nostres llars, que apunta cap uns creixements de fins al 20% respecte el 2018.

 

Què necessites?  Vols que t' ajudem?

Els arquitectes tècnics són els tècnics que garanteixen l’execució d’un bon treball professional.

Si necessites fer una obra o reforma en el teu edifici o habitatge, o necessites un informe o certificat tècnic, contacta amb Obres amb Garantia.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia de seguiment del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Un servei 100% gratuït, on podràs demanar fins a 3 pressupostos online de professionals altament qualificats de la teva zona.

Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost i contracta (si t'interessa) al professional que consideris.


Continua llegint
Reportatges 14/12/2021 08:20:30

aïllant tèrmic casa

La situació que trobem actualment en relació a l’eficiència energètica és controvertida. Ens trobem un parc immobiliari especialment deficitari i uns propietaris sense interès en millorar l’eficiència energètica dels seus habitatges. Una situació que l’Administració vol trencar, mitjançant un ambiciós pla d’ajuts econòmics a la rehabilitació.

És imprescindible conscienciar als propietaris de que l’eficiència energètica és un aspecte molt important i que els aportarà uns beneficis individuals a mitjà i llarg termini com: l’estalvi a la factura energètica, la millora del confort i la possible revaloració dels immobles. Però ens trobem que millorar les condicions energètiques del nostre edifici no és en cap cas una prioritat per als propietaris.

Informes realitzats pel Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) ens diuen que “l'eficiència energètica és un dels factors menys rellevants en la presa de decisió per a l'adquisició d'un habitatge, i està molt per darrere d'altres com el preu, la ubicació o la superfície, i que gairebé el 70% dels propietaris manifesta que no invertiria a casa seva per reduir el cost de les seves factures energètiques”. 

D’altra banda, l’aïllament dels habitatges és inexistent o molt deficient en gairebé 24 milions d’habitatges, més del 91% del parc d’edificis. I les finestres, tenen una antiguitat superior a 11 anys en un 63% dels habitatges. És imprescindible considerar l’alt cost mediambiental que representa tot aquest malbaratament d’energia, procedent encara majoritàriament de les fonts tradicionals.

El fet és que la rehabilitació energètica no sembla aportar una “satisfacció” immediata. Tot i que globalment millorem de manera significativa les prestacions del nostre habitatge, rehabilitar-ho amb criteris d’eficiència energètica pot semblar que no és “necessari”.

Però des d’un punt de vista exclusivament econòmic, millorar les característiques tèrmiques d’un edifici, suposa una reducció, en molts casos, de fins a un 50% de la despesa que hi destinem a consum d’energia.

Quan intervenim a l’envoltant de l’edifici aconseguim mantenir una temperatura interior molt més estable, sense salts tèrmics, s’eliminen les humitats interiors produïdes per la manca d’aïllament tèrmic i paral·lelament millorem l’aïllament acústic.

Trobem una realitat del parc d’habitatges deficient o molt deficient, amb un àmbit d’actuació molt alt, però que els propietaris no consideren prioritari. Per intentar modificar aquesta situació, els ajuts a la rehabilitació plantejats aniran dirigits a promoure tres aspectes bàsics: la millora de l’aïllament, la millora de l’eficiència de les instal·lacions i fomentar la generació renovable.

És primordial en primer lloc, la reducció de la demanda. No hi ha més estalvi d'energia que aquella que no es necessita. Les mesures passives que redueixen la demanda d'energia són les més eficaces i duradores en el temps.

La demanda d'energia en un edifici es pot reduir amb diverses estratègies, la més eficaç és la incorporació i/o augment de l'aïllament tèrmic de l'envolupant, però n'hi ha d'altres com la reducció de ponts tèrmics, la substitució de fusteries exteriors o la incorporació de sistemes de control solar.

Un cop reduïda la demanda, la millora del rendiment de les instal·lacions i equips seria el segon pas, evitant aquells combustibles més contaminants, incorporant noves tecnologies i maquinària d'última generació.

Finalment, un cop tinguem una demanda baixa d'energia i un rendiment òptim de les instal·lacions, el tercer objectiu seria intentar aconseguir que la petita despesa energètica resultant fos coberta majoritàriament mitjançant energies alternatives i renovables, com l'energia solar, tant tèrmica com fotovoltaica, l' aerotèrmia o la geotèrmia, entre d'altres.

En primer lloc i com hem vist abans, per garantir uns resultats satisfactoris, és necessari contactar amb un tècnic que faci un estudi previ i ofereixi una solució completa: assessori sobre la viabilitat de la solució proposada, la seva eficàcia, altres alternatives possibles, que efectuï una estimació dels estalvis obtinguts, etc.

Pel que fa als criteris econòmics, és important valorar la possibilitat d’aprofitar la realització d’obres de reparació o de manteniment a la façana, a la coberta o a les mitgeres, per incorporar un aïllament tèrmic, ja que això reduirà el cost final de les obres.

La viabilitat d'una proposta de millora de l’eficiència energètica dels habitatges no depèn només de les seves pròpies característiques, sinó també, i molt important, de l’ús que es faci dels sistemes de calefacció i/o refrigeració, ja que és necessari una participació activa i responsable dels usuaris.

L’orientació de l’edifici i el nombre i dimensió de les finestres i balconeres és un factor determinant, com les característiques de les façanes, la coberta o les instal·lacions de calefacció que s’utilitzen.

L’ eficàcia i rendiment de la rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica és proporcional al seu abast. Això significa introduir un aïllament tèrmic a la façana, però també a les mitgeres, els patis i la coberta. És important substituir finestres i balconeres quan les que tenim no estan en bon estat. Les instal·lacions, col·lectives o individuals, ha de ser eficients i hem d’utilitzar-les adequadament.

 

Com podem reduir la demanda d’energia?

Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici existent. Podem aïllar per l’exterior de l’edifici, per l’interior de l’habitatge i, si existeix, per injecció dins la cambra d’aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes. 

L’aïllament s’ha d’aplicar a tots els tancaments en contacte amb l’exterior: les façanes, les mitgeres, els patis i la coberta. I, també, als tancament interiors que limiten amb zones comuns de l’edifici.

 

Situar l’aïllament per l’exterior de l’edifici

Aquest és un sistema especialment adaptat per a les obres de rehabilitació i que ofereix les millors prestacions en orientacions amb molta radiació solar. Tèrmicament, l'aïllament per l'exterior, aprofita la inèrcia tèrmica del tancament, acumula i regula l’escalfor.

Com hem vist, no es pot avaluar econòmicament una proposta si no es contextualitza a un escenari determinat. Les característiques de la façana, l’orientació de l’edifici o la superfície de finestres i balcons, determinaran les prestacions finals. Tot i així, aquesta solució és la que ofereix un temps de recuperació més baix, al voltant dels 10 o 12 anys, si s’utilitzen materials amb una gruix que oscil·li entre els 7 i 8 cm.

 

Situar l’aïllament per l’interior de l’habitatge

Tèrmicament, situar l’aïllament per l’interior de l’habitatge, afavoreix la sensació de confort en igualar en poc temps la temperatura de l’ambient interior amb la de la superfície interior del tancament. La “sensació” de confort està directament relacionada amb la diferència de temperatura entre la temperatura interior ambient i la de la superfície del tancament. Amb una mateixa temperatura interior, si la diferencia és alta, la sensació de desconfort és més accentuada.

Contràriament a la solució per l’exterior, la solució interior és més recomanable en climes freds o façanes amb una baixa insolació, perquè en aquest casos la massa tèrmica del mur de la façana és poc efectiva.

Situar l’aïllament per l’interior resol fàcilment el problema dels ponts tèrmics als brancals i llindes de les finestres, i ens permet no haver de substituir les finestres. No soluciona el pont tèrmic provocat pels terres i sostres en contacte amb la façana.

Aquest tipus d’intervenció es pot aplicar individualment a cada habitatge. Això significa que és una solució si la comunitat de propietaris no arriba a un acord. Tampoc requereix de sistemes auxiliars per a l’execució de les obres, ni condiciona l’aspecte visual de la façana.

En situar l’aïllament per l’interior es modifica l’aspecte interior dels tancaments i s’han de modificar les instal·lacions, interruptors i radiadors, que ocupen el tancament. L’acabat por ser tradicional o amb sistemes de cartró guix. Tot i així es perd com a mínim uns 10 cm d’espai interior.

Òbviament en aquet cas, sí hi ha interferència amb les persones usuàries de l’habitatge en el moment de l’execució de les obres i caldrà fer reparacions d’acabats interiors afectats per les obres. Com abans, aquest tipus de solució és recomanable si ja volíem renovar l’interior de l’habitatge.

Econòmicament, el temps de recuperació és superior, sobre els 20 anys, amb gruixos d ’entre 7 i 8 cm. En aquest cas es suma al cost de la rehabilitació energètica el de la rehabilitació de l’habitatge.

 

Incorporar l’aïllament a la cambra d’aire

En edificis construïts entre els anys 60 i els 80, el tancament de façana sovint està format per dos fulls entre els quals es disposa una cambra d'aire inicialment buida que compleix la funció de protecció tèrmica de l’edifici.

Les cambres d'aire correntment utilitzades solen tenir un gruix que oscil·la entre 6 a 14 cm segons les combinacions dels diferents formats dels totxos disponibles al mercat.

Aquest sistema no és recomanable per a l’execució d’obres de rehabilitació si no es pot garantir la continuïtat de la cambra d’aire. La cambra no és accessible i habitualment presenta obstruccions produïdes per runes, brutícia i altres elements que dificulten la correcta instal·lació in situ mitjançant la injecció de materials aïllants a l’interior de la cambra.

A la vegada les façanes construïdes amb murs de doble fulla presenten múltiples interrupcions de la cambra d'aire: pilars, finestres, sostres, etc. És per això que, aquesta solució s'ha de complementar amb altres sistemes que col·laborin a reduir l' impacte de les heterogeneïtats i poder garantir la continuïtat de l’aïllament.

Per poder realitzar la injecció de l’escuma és necessari que el full exterior sigui resistent. És recomanable solament en murs de maó massís o foradat i en cap cas si es tracta d’envans de gruix inferior a 10 cm.

Tèrmicament ofereix un comportament similar a situar l’aïllament per l’interior de l’habitatge i es pot aplicar  des de l’interior o l’exterior, amb els mateixos avantatges i inconvenients que hem vist abans: la utilització de mitjans auxiliars i les molèsties per als ocupants de l’habitatge.

És molt important si s’incorpora l’aïllament a la cambra que es realitzi una supervisió acurada del tancament per garantir la continuïtat de la cambra i la inexistència de fissures importants en el mur exterior de suport. També requereix un control de qualitat acurat del procés d’injecció i el resultat final.

La injecció d’escumes aïllants a la cambra d’aire del mur, com en el cas de l’aïllament per l’interior, pot produir l’aparició de condensacions a la cara interna de la cambra. Però en aquest cas, en ser-hi inaccessible, és més difícil solucionar-ho.

 

Finestres i balconeres

Les finestres i balconeres tenen un paper fonamental en el funcionament tèrmic i de confort dels habitatges. Són elements de captació solar directa, de ventilació i de llum natural, tots ells condicions bàsiques per a l’habitabilitat dels habitatges.

És per tot això que substituir-les quan es troben en mal estat o les seves prestacions no són les adients, és, des d’un punt de vista energètic i de confort, molt important.

En cap cas ens hem d’oblidar de les persianes, gelosies, lamel·les o tendals que actuen com a proteccions solars. Ens ajuden a controlar l’entrada de la radiació solar directa i els guanys tèrmics a l’interior de l’habitatge, interposant-les o no segons les necessitats. Són imprescindibles especialment a l’estiu, ja que eviten el sobreescalfament.

Al mercat podem trobar múltiples sistemes, materials i rendiments en fusteria per a finestres i balconeres, en funció de les nostres necessitats. A la vegada s’han de considerar els tres elements per separat: marc, vidre i protecció solar. La tria d’una o altra, en el cas d’una rehabilitació energètica, ha de prendre essencialment en consideració les prestacions tèrmiques i acústiques de la fusteria. S’estima que per arribar a les exigències sol·licitades, i si es vol sol·licitar una subvenció, s’han de col·locar vidres com a mínim del tipus doble amb cambra d’aire de 4/12/4 mm.

Si es considera la possibilitat de demanar una subvenció per a la substitució de finestres, aquestes han de satisfer determinades exigències de qualitat:

 • Les fusteries noves han de tenir el marcatge CE, garantia que el material compleix unes determinades condicions tècniques.
 • Si les fusteries són metàl·liques, d’alumini o acer, han de tenir trencament del pont tèrmic.
 • Si les fusteries noves són de fusta hauran de ser de fusta de procedència controlada o bé amb marcatges PEFC o FSC, garanties internacionals de procedència controlada.
 • En cas de fusteries de fusta en les quals es mantingui el marc i es substitueixi el vidre per aconseguir la transmitància requerida, se subvencionarà la renovació del vidre i l’adaptació del marc.
 • Si les proteccions solars es renoven han de millorar l’eficiència energètica de l’obertura renovada.
 • Si hi ha una caixa de persiana, la seva tapa interior haurà de tenir una transmitància inferior o igual a 1,3 W/m2K.
 • Els forats pel pas de cintes i manubris han de tenir algun tipus de segellat del pas de l’aire.

 

Vols que t' ajudem?

A l'hora de realitzar una reforma que ens permeti, reduir les emissions de CO2, estalviar energia i millorar el confort de la nostra llar és molt important triar professionals que ens ajudin a escollir els materials adequats i duguin a terme les actuacions pertinents.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre rehabilitació energètica i altres reformes en el teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa