MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Notícies 29/05/2020 13:04:50

Les mesures de confinament i la incertesa sobre el funcionament de les piscines públiques, està generant que la compra de piscines inflables, desmuntables o portàtils es dispari aquesta primavera.

No resulta gens nou, quan just arriba l'estiu, la instal·lació de piscines desmuntables és un maldecap per a moltes comunitats de propietaris. I és que ha de quedar clar que està totalment desaconsellat instal·lar una piscina portàtil, inflable o desmuntable, a la terrassa o a la coberta d'un edifici.

L'estructura dels edificis d'habitatges es construeix per suportar una sobrecàrrega d'uns 250 kg per metre quadrat. El mobiliari i les persones que faran ús de l'habitatge. En cap cas s'ha pensat per suportar el pes d'una piscina o d'un jacuzzi, i el de les persones que l'utilitzaran.

Una piscina portàtil d'uns 60 cm d'altura arriba als 600 kg per metre quadrat. Si a això li sumem el pes dels usuaris, rondaríem els 750 kg. Tot això sumaria tres vegades més del que una estructura moderna està preparada per suportar.

El resultat d'utilitzar piscines inflables, desmuntables o portàtils, en terrasses o cobertes, dependrà molt del tipus d'estructura, del seu estat de manteniment i de l'antiguitat.

La col·locació a les terrasses d'edificis relativament nous i sense patologies prèvies, generen problemes de trencament de paviments, humitats, corrosió de les armadures i desperfectes de la instal·lació de sanejament. Evidentment si la sobrecàrrega és molt alta, i com hem vist és relativament fàcil d'aconseguir, el col·lapse de l'estructura és una circumstància molt probable.

En el cas d'estructures anteriors als anys 80 o amb afectacions prèvies, la probabilitat de col·lapse de l'estructura és molt important, atès que l'estructura ha perdut prestacions i les bigues poden estar afectades ja per problemes d'humitats que hagin reduït la seva capacitat.

Cal recordar que habitualment les terrasses són elements comuns de les comunitats i que el propietari només està autoritzat a gaudir-ne i, per tant, que el cost de qualsevol reparació recaurà en la totalitat de propietaris de la finca, i no en els que fan un ús totalment inadequat.

En resum i donada la situació actual cal recordar que, a excepció de petites piscines inflables per a nadons i amb una altura d'aigua que no superi els 15 o 20 cm, està totalment prohibida la instal·lació d'aquest tipus d'elements, si l'estructura no s’ha reforçat especialment per a això.

És imprescindible que la comunitat reclami al propietari que vol instal·lar una piscina inflable, desmuntable o portàtil, un certificat de resistència de l'estructura d'un tècnic, que especifiqui les característiques resistents del sòl i les limitacions de pes que pot suportar sense causar afectacions a l'estructura de l'edifici.

Vols que t'ajudem?

La realització de Certificats de resistència de l'estructura han de ser realitzats per un aparellador o arquitecte tècnic.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la realització d'un Certificat de resistència de l'estructura.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència. Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre Certificats de resistència de l'estructura. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.


Continua llegint
Normatives 05/05/2020 13:26:49

inspecció tècnica d'edificis

Cada vegada és més freqüent veure com els serveis tècnics dels ajuntaments han d’intervenir per despreniments a les façanes, enfonsaments de la coberta o lesions molt greus a l’estructura d’un edifici.

Són situacions de risc per als ocupants dels habitatges i els vianants, induïdes, la majoria de vegades, per la manca de manteniment i que provoquen importants despeses econòmiques a les administracions locals.

Existeixen també, especialment al casc antic de molts municipis grans, edificacions buides i sense cap tipus de seguretat degut a la manca de manteniment, i que en situacions de pluges o vent s’ensorren total o parcialment provocant greus problemes de seguretat.

Pel tal de prevenir aquest tipus de situacions, l’administració va implantar al 2010 la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), un procés similar a la ITV dels vehicles, aplicat als edificis d’habitatges. Però la manca d’informació, d’ajuts i d’implicació de la mateixa administració, ha fet que gairebé deu anys després, l’aplicació de la inspecció sigui plenament anecdòtica.

Succeeix el mateix als municipis petits, on no s’arriba al 2% del edificis inspeccionats.

Actualment, es suma a la manca de cultura de manteniment una situació econòmica difícil per a les comunitats de propietaris, un problema, que s’arrossega des de finals de la dècada anterior, i que ha fet de l’envelliment del parc immobiliari, un problema cada vegada més important.

La manca de conservació i manteniment és la causa de la majoria de les lesions que apareixen als edificis d’habitatges. En realitat, a la majoria d’edificis d’habitatges no es realitza cap tasca de conservació o manteniment, si no que es realitzen obres de rehabilitació molt costoses per corregir lesions produïdes per aquesta mancança.

Les comunitats de propietaris han de ser conscients que invertir en manteniment i conservació reduirà considerablement les despeses que els genera no fer-ho.

És imprescindible fomentar la implantació de la inspecció tècnica del edificis i disposar d’un manual d’ús i manteniment que els permeti programar en el temps les tasques de conservació oportunes.

El manual d’ús i manteniment de l’edifici recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme a les seves instal·lacions i els seus espais annexes de forma periòdica, per tal de conservar-ho en un estat òptim.

Procurar si més no, substituir les reparacions d’urgència poc efectives i costoses per un manteniment preventiu que reculli les operacions que s’han de realitzar de manera periòdica, ja siguin normatives o recomanades, amb l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny, intentant evitar que es degradin amb el pas del temps provocant despeses majors, accidents per una disminució de la seguretat, o que tinguin una aparença de deixadesa. Inclou també un calendari amb la distribució d’aquestes operacions, la valoració econòmica i les condicions per a realitzar la seva contractació.

Si es fa un bon manteniment preventiu, la vida útil dels diferents elements s’allargarà, obtenint un major rendiment d’aquests.

 

Vols que t' ajudem?

La realització de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) ha d’estar dirigida i duta a terme per un aparellador o arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals realitzaran el control i assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats que t’ajudaran en tot el que necessitis en relació a la realització d’una Inspecció Tècnica de l'Edifici o a la realització de les obres per assegurar la seguretat d’aquest.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència. Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.

 


Continua llegint
Notícies 02/04/2020 09:53:53

És molt important que s'intenti aconseguir un ambient interior el més sa possible dins de l'habitatge. Això ajudarà a millorar la percepció anímica i física durant aquests dies de confinament, alhora que es poden evitar malalties o dolències que poden ser causades per un ambient interior poc saludable.

Les recomanacions que es realitzen des d'Obresambgarantia.com per mantenir l'ambient interior d'acord a uns adequats paràmetres de salubritat i de confort són els següents:

 

1. Vigila que hi hagi una temperatura i humitat adequades al teu habitatge.

En primer lloc, és molt important mantenir una temperatura agradable en funció de les diverses característiques de l'habitatge, i evitar, en la mesura del possible les variacions brusques de temperatura.

La sensació de calor varia d'una persona a una altra i pot abastar un ampli rang de temperatures, sobretot en funció del tipus de vestimenta, l'alimentació, l'activitat física que es realitzi, l'edat, el sexe, el tipus de calefacció, l'època de l'any, la humitat, la lluminositat i els colors.

La temperatura recomanada és de 20 a 24ºC per les habitacions habitables (saló, cuina, etc.) i de 18-22ºC per als dormitoris.

La humitat exerceix un important paper en la tasca d'aconseguir un ambient interior sa i agradable. S'ha de vigilar que la humitat estigui sempre compresa entre el 40% i el 60%.

És molt important vigilar que sobretot no hi hagi una humitat molt reduïda, ja que és conegut que la capacitat de supervivència dels virus de la grip és més gran quan la humitat és més baixa.

 

2. Evita que es formin condensacions a les finestres o altres elements

Les condensacions o aparició d'aigua interior a les finestres o altres elements dels habitatges porten sempre aparellats altre tipus de problemes que deriven en la presència de fongs, floridura, etc., que faciliten l'acumulació de virus i bacteris.

És important, en funció de les condicions climatològiques exteriors, vigilar si es produeixen condensacions a la teva llar i, en cas que així sigui, augmentar la ventilació de l'habitatge i sobretot evitar aquestes 3 accions en els dies de major humitat exterior:

  • Evitar completament estendre la roba a l'interior.
  • Disminuir al mínim imprescindible les tasques de planxa amb vapor.
  • Disminuir en la mesura del possible la cocció d'aliments que desprenen molt vapor d'aigua.

  

3. Mantingues concentració de CO2 a l'ambient no molt elevada.

Una adequada concentració de CO2, és probablement l'aspecte que més contribueix a mantenir un confortable ambient interior.

L'anàlisi de la concentració de diòxid de carboni (CO2) és probablement el millor indicador per avaluar la qualitat de l'aire interior d'un espai i de la seva taxa de renovació d'aire. El CO2 és un gas inodor, incolor i insípid. Es tracta d'una molècula molt estable i, a priori, no és un gas tòxic, tot i que a mesura que augmenta la seva concentració en espais tancats produeix sensació d'ambient carregat, mals de cap, nàusees, dificultat per descansar, etc.

La concentració de CO2 en l'ambient exterior és d'aproximadament 400 ppm.

La concentració recomanada de CO2 a l'interior dels habitatges és de l'ordre de 600-900 ppm. Per aconseguir aquesta baixa concentració, es recomana ventilar els habitatges durant 20-30 minuts en al menys 3 vegades a el dia (al matí, a la tarda i abans d'anar a dormir). A més, amb una adequada qualitat interior d'aire disminueix enormement la quantitat de patògens presents en el citat mitjà.

No obstant això, notarem que la concentració és superior a la recomanada quan l'ambient a l'habitació faci olor de "carregat".

 

4. Evita la concentració de formaldehids en l'ambient interior.

El formaldehid, l'aldehid més important, és potser la substància tòxica més comú en els espais interiors. En condicions normals de temperatura i pressió el formaldehid es presenta com un gas, amb una olor punyent, intens i penetrant. És hidrosoluble i molt volàtil. Està present en interiors d'edificis, a causa de materials de construcció, taulers d'encenalls aglomerades, etc. No obstant això, els pics de concentració de formaldehid a l'interior d'habitatges es produeixen generalment a l'utilitzar els productes comuns de neteja o desinfecció.

Atès que, en la situació actual, on des de les autoritats sanitàries s'indica que s'han de fer freqüents neteges i desinfeccions dels habitatges i els lavabos de les mateixes, és més important que mai evitar que la concentració de formaldehid interior es dispari. Per a això, es recomana ventilar abundantment (al menys 40 minuts) un cop que s'ha realitzat la neteja de l'habitatge utilitzant productes químics.

 

5. Permet que el sol i la llum natural entrin al teu habitatge.

La il·luminació en l'habitatge és una peça fonamental per al benestar dels integrants que l'ocupen, en el cas de la llum natural dóna molts avantatges i és molt important que s'afavoreixi aquest tipus d'il·luminació en l'habitatge i més en un període llarg de confinament.

La llum natural, quan entra a l'interior ajuda a controlar l'estat d'ànim de les persones ja que la il·luminació natural ajuda a la segregació de la serotonina, cosa que es tradueix en un estat d'ànim molt millor. Un altre benefici serien els raigs UVA del sol que aporten producció de vitamina D. També permet tenir una major concentració a la feina o en els estudis. Es podria afirmar que és un antidepressiu natural. A més, la llum natural ajuda a que les estades de l'habitatge llueixin més netes i àmplies.

 

6. Evita les males olors com a conseqüència del buidatge dels sifons dels desaïgues.

En ocasions i causat principalment després d'un o diversos dies de vent fort, podem notar al bany o a la cuina de la casa una olor molt desagradable que col·loquialment es coneix com "olor de canonada". Aquesta olor es produeix quan es tenen aparells sanitaris que no s'utilitzen en uns dies i com a conseqüència de la pressió exterior d'aire provocada pel vent es buiden els sifons, que és la barrera que s'articula en les edificacions perquè no passin les males olors dels desguassos, i l'olor entra i s'apodera de la llar.

La solució davant d'un cas d'aquest tipus és molt senzilla, només cal obrir l'aigua de totes les aixetes durant 30 segons i l'olor desapareixerà immediatament, perquè el possible sifó buidatge s'haurà omplert de nou.

 

7. Evita els accidents domèstics, actuant en les instal·lacions de l'habitatge.

En aquests dies de baixa activitat i que a més s'ha de romandre en l'habitatge confinat, sorgeix la temptació de fer petites modificacions o reformes a casa, per a les que probablement no es tinguin els coneixements necessaris.

T'aconsellem que posposis aquests treballs i que un cop finalitzi el període de confinament consultis amb un professional o gremi, ja que és esforç i responsabilitat de tots evitar que augmenti la pressió assistencial als hospitals, cosa que pot ocórrer en cas d'un accident domèstic fent reparacions.

Aquest consell cobra una importància cabdal en el cas d'instal·lacions elèctriques o de fontaneria, ja que el dany propi o a la comunitat de propietaris pot ser enorme, en un moment a més, en el que no està assegurada l'assistència immediata d'empreses de manteniment.

 

8. Utilitza al màxim la terrassa.

La llum i l'aire exterior són fonamentals per a mantenir uns adequats nivells de serotonina i de vitamina D. Aprofita al màxim aquesta terrassa que tenies gairebé oblidada.

 

9. En cas de dubte, consulta amb un professional expert en edificació.

Per tot l'anterior, i amb la visió de servei públic, Obresambgarantia.com està al servei de la ciutadania i s'ha articulat una cadena de consultes gratuïtes on els professionals col·legiats arquitectes tècnics t'assessoren sobre els problemes d'habitabilitat, que com a conseqüència del període de confinament per a la lluita contra la Covid-19, es puguin produir.

No ho dubtis, en cas de problemes al teu habitatge o d'algun dubte, consulta amb els experts en edificació voluntaris que a través d'Obresambgarantia.com es posen a la teva disposició.

Pots fer les teves consultes gratuïtament aquí:

https://obrascongarantia.com/ca/serveis/consulta-expert

 

 


Continua llegint
Notícies 23/03/2020 12:59:14

Amb motiu de l'Estat d'Alarma i confinament a les llars que ha decretat el Govern a tot Espanya arran de la pandèmia del Coronavirus, el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Saragossa (COAATZ) i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Tarragona (COAATT) han activat un servei gratuït de consultes tècniques de la mà de la seva comuna plataforma online obresambgarantia.com. Amb aquesta iniciativa, ambdues entitats volen ajudar els ciutadans a la confortabilitat de les seves llars i a resoldre qualsevol incidència constructiva relacionada amb els habitatges o altres ambients, provocades pel màxim funcionament i ús al qual se sotmeten les cases durant el confinament familiar pel COVID-19.

 

En aquests moments de confinament a les cases, amb tota la família a la llar durant moltes hores, és inevitable que es posin al límit les respectives llars, ressentint-se així l'habitabilitat d’aquestes. Per això, és molt probable que als ciutadans els assaltin dubtes, consultes o urgències en relació amb l'ús i manteniment de les cases.

 

A tal efecte doncs, els Col·legis d'Arquitectes Tècnics de Saragossa i Tarragona han posat en marxa un servei gratuït de consultes tècniques des de la seva plataforma digital www.obresambgarantia.com per donar resposta als ciutadans sobre tots aquests temes. Així, ara que és inviable moure’s de casa, obresambgarantia.com ha habilitat aquest servei telefònic i online gratuït perquè les persones interessades puguin fer al moment les seves consultes als professionals especialistes –Arquitectes Tècnics Col·legiats– sobre diferents aspectes constructius relacionats amb l'habitatge o un altre espai:

 

  • Com millorar l'habitabilitat de casa meva ara que estem confinats.
  • Consells per a un bon manteniment de l'habitatge en moments de màxim funcionament i ús.
  • Resolució de dubtes i urgències per incidències constructives: humitats, estalvi energètic, ventilació, reparacions, avaries, optimització dels espais...

 

El servei gratuït de consultes tècniques d’obresambgarantia.com es canalitza a través d'aquest formulari que hi ha a la mateixa plataforma web o dels següents telèfons:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVÍNCIA DE SARAGOSSA. Tel. 976 239 501. De 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:00 h.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------  

PROVÍNCIA DE TARRAGONA. Tel. 977 250 871. De 9:00 h a 14:00 h

----------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Esperant que aquesta difícil situació passi el més aviat possible, des d’ambdós col·legis oficials s'ha fet una crida general a l’autoresponsabilitat de tots per quedar-se a casa i ajudar a erradicar la pandèmia.


Continua llegint
Notícies 17/02/2020 13:03:35

La gran majoria dels edificis presenten problemes d'accessibilitat, tant per a l'accés a l'edifici com en la mobilitat entre plantes. Una situació que, combinada al progressiu envelliment de la població, ha donat lloc a un increment cada vegada més important de les obres dirigides a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Aquest és, sens dubte, un dels majors reptes del sector, juntament amb el de l'eficiència energètica dels habitatges.

Afortunadament s'han anat eliminant traves, l'administració ha legislat en aquest sentit i es facilita a les comunitats afrontar les obres, tant pel que fa a l'aprovació en junta, com accedir a ajudes econòmiques que els permetin afrontar-les. En molts municipis és possible fins i tot sol·licitar a l'ajuntament ocupar la via pública o incrementar l'ocupació de la finca, si tècnicament no hi ha una altra solució.

És possible instal·lar un ascensor en el nostre edifici?. Les solucions tècniques han anat evolucionant i ja ho permeten en la gran majoria de finques. Ja sigui a través del buit de les escales o utilitzant els replans de les plantes, a través de patis de llums, o fins i tot, podria instal·lar-se a través de la façana de l'edifici. La gran majoria de comunitats poden trobar una solució viable tècnica i econòmicament.

Les obres haurien de considerar també el recorregut des del carrer fins a l'ascensor. Aquest també ha de corregir-se moltes vegades. En aquest cas els canvis de nivell els podrem eliminar ja sigui amb rampes o plataformes elevadores.

També és imprescindible valorar el tipus d'ascensor que instal·larem, el seu consum i els costos de manteniment. Les diferències entre un de funcionament hidràulic i un altre de funcionament elèctric, són molt importants.

Cal tenir en compte que la instal·lació d'un ascensor en un edifici genera la revalorització dels habitatges, en un percentatge que ronda el 30% del seu valor de mercat.

Instal·lar un ascensor en un edifici és cada vegada més freqüent però alhora és una obra de certa importància. Afecta a zones comunes i a l'estructura, i les obres provocaran problemes d'ús de les zones comunes, sense oblidar-nos del cost econòmic que dependrà de l'alçària de l'edifici, del seu disseny, etc., i que molt probablement no baixarà dels 50.000 euros. És per tant una obra en què comptar amb l'assessorament d'un arquitecte tècnic és imprescindible.

En tota obra, i en aquest cas especialment, és molt important valorar adequadament l'empresa que realitzarà les obres, la seva oferta econòmica, però sobretot la seva solvència tècnica i professional.
Caldrà, també, controlar tres aspectes essencials durant l'execució: la qualitat, els costos i el temps de lliurament.

L'arquitecte tècnic verificarà que els materials que s'utilitzen i l'execució de l'obra es realitzen adequadament. Que la durada de les obres s'ajusta al pla de treball i que el termini de lliurament serà l'especificat en el contracte. I que els costos no es desvien de l'oferta o que si hi ha nous treballs no considerats al principi, el seu cost i qualitat és l'apropiat.

Es tracta per tant d'una obra complexa en la qual hem de recórrer sense cap dubte al consell i els serveis d'un tècnic. I la millor manera és encarregar-li la gestió. És a dir, comptar amb la seva ajuda des del disseny del projecte, fins al lliurament de la mateixa.


Vols que t'ajudem?

Confia les millores d'accessibilitat de la teva comunitat a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'aconsellaran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas, assegurant una obra sense problemes i amb les màximes garanties. A més, al realitzar la gestió integral del projecte, els propietaris no us haureu de preocupar de res.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre millores d'accessibilitat en la teva comunitat. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratuïts de professionals altament qualificats i especialistes en accessibilitat en edificis.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza