MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Notícies 08/09/2020 10:42:00

reformas rehabilitacion edificios

La pandèmia de COVID-19 que ara mateix estem patint a tot el món i que ens ha portat a una gran majoria de països a patir en major o menor mesura un confinament a l'interior dels habitatges, comportarà de manera obligatòria una petita revolució pel que fa a la nostra manera d'entendre la nostra relació amb els edificis i noves funcionalitats que els usuaris requeriran o necessitaran.

Des d’Obres amb Garantia s'ha elaborat un article amb format d'investigació científica que pretén analitzar quines seran les millores que han d'incorporar els edificis i els habitatges en l'era post COVID-19.

 

1.- Millores relatives a l’habitabilitat dels habitatges.

 • Sistemes de ventilació controlada en els edificis, de manera que es tingui constància del nivell de CO2, formaldehid i altres gasos o contaminants presents en l'ambient.
 • Estaran dotades amb configuracions constructives i d'instal·lacions que proporcionin un saludable binomi de temperatura i humitat, sota qualsevol circumstància climatològica. Referent a això cal destacar que la temperatura recomanada és de 20 a 24 ºC per les habitacions habitables (saló, cuina, etc.) i de 18 – 22 ºC per als dormitoris, i la humitat s'ha de situar en un rang entre el 40 i 60%.
 • Estaran dotades d'equipaments de lectura en temps real que proporcionaran a l'usuari dades dels paràmetres que determinen si l'ambient és saludable o no a l'interior de l'habitatge, ja que durant el període de confinament ha hagut molt problema en aquest sentit. Cal destacar que, segons diversos estudis, l'ambient interior dels habitatges presenta aire de molta pitjor qualitat que l'ambient exterior en ciutats.
 • La llum natural tindrà més protagonisme a l'interior dels nous edificis.
 • Es donarà pas als materials que no emetin components nocius i es penalitzaran els que tinguin algun tipus d'emissió nociva.

 

2.- Millores relatives a funcionalitat i distribució d'espais dels nous habitatges.

 • Es potenciaran els espais a l'aire lliure com terrasses de major superfície en els edificis, per a això serà necessari adaptar els nous plans urbanístics.
 • Els espais destinats al teletreball tindran un gran protagonisme i seran aspecte crucial a l'hora de la decisió de compra d'habitatge.
 • Les estades seran més versàtils, amb usos flexibles que podran variar al llarg d'un dia, amb una gran connectivitat entre tots els punts de la casa.
 • Es distribuiran els espais de manera que es potenciïn els espais a l'exterior.
 • Els edificis seran més interactius i reaccionaran directament davant d'un gran nombre d'estímuls exteriors.
 • Ús generalitzat de la intel·ligència artificial i la internet de les coses.

 

3.- Millores relatives a la seguretat.

 • Es generalitzaran els sistemes que previnguin l'entrada de patògens i es tindrà molt més control sobre la humitat interior, per la relació que poden tenir amb la propagació de virus i bacteris.
 • Es modificaran les sobrecàrregues de certs punts dels edificis per permetre usos lúdics dins d'aquesta pretesa versatilitat d'espais.
 • Es generalitzaran els mecanismes accionats amb control de veu o altres sistemes "Touchless".

 

Vols que t'ajudem?

A l'hora de posar en marxa una reforma és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 26/06/2020 11:30:00

Les piscines comunitàries són amb freqüència motiu de discussió pel que fa al seu manteniment i ús per part dels propietaris. Abans d'obrir les piscines, la Comunitat de Propietaris hauria de recordar diferents aspectes en relació a la salubritat de la mateixa.

Criteris tècnic-sanitaris de les piscines

Pel que fa a la instal·lació s'haurien de revisar específicament els següents factors:

 • Instal·lacions: vas de la piscina, zona de platja, sala tècnica, magatzem de productes químics, vestidors.
 • Sistema de tractament: filtració, desinfecció (clor, brom, UV, electròlisi salina, ozó), escalfament (si escau), recirculació (bombes d'impulsió).
 • Paràmetres fisicoquímics de l'aigua.
 • Salvament i socorrisme: definició d'aforament, quantitat de socorristes, material de salvament, etc.

L'aspecte documental del control de qualitat, amb l'objectiu de protegir la salut i seguretat dels usuaris, inclouria el Pla d'Autocontrol de les instal·lacions que ha d'estar estructurat en 7 apartats:

 • Tractament de l'aigua de cada vas i de l'aire de la piscina.
 • Control de l'aigua.
 • Manteniment de la piscina.
 • Neteja i desinfecció.
 • Seguretat i bones pràctiques.
 • Pla de control de plagues.
 • Gestió de proveïdors i serveis.

En cas d'incidències, la Comunitat de Propietaris ha de comunicar-les immediatament a l'autoritat competent i realitzar les gestions oportunes per conèixer les causes, així com adoptar les mesures correctores i preventives. S'entén com a incidència: ofegaments, lesions medul·lars, traumatismes cranioencefàlics, cremades greus, electrocució o intoxicació per productes químics.

La Comunitat de Propietaris ha de consultar també si hi ha una regulació específica per a piscines comunitàries a nivell municipal.

A més i, específicament relacionades amb la COVID-19, aquest estiu serà necessari realitzar una sèrie d'actuacions complementàries:

Abans de la reobertura de la piscina

 • Netejar i desinfectar la instal·lació. Si hi ha vestidors o lavabos i no es pot assegurar la seva neteja i desinfecció diària adequada, haurien de romandre tancats.
 • Els biocides a utilitzar per a la desinfecció de superfícies seran aquells del tipus de producte 2, referits a l'annex V del Reglament (UE) 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell. Així mateix, es podran utilitzar desinfectants com dilucions de lleixiu 1:50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Després de la reobertura de la piscina

 • Neteja i desinfecció diària de la instal·lació i al menys un cop a el dia d'aquelles superfícies en contacte freqüent amb les mans dels usuaris, com poms de portes o baranes.
 • Disposar de papereres i netejar-les com a mínim un cop al dia.
 • Recordar als usuaris mitjançant cartells o megafonia les normes d'higiene i prevenció a observar.
 • Dibuixar o col·locar bandes a terra que delimitin les distàncies de seguretat entre usuaris i les seves pertinences.
 • No es podrà fer ús de les dutxes o de les fonts d'aigua i els lavabos, si n'hi ha, hauran de dotar-se de sabó i / o gels hidroalcohòlics o desinfectants.

A més ha d'existir una normativa interna elaborada per la pròpia Comunitat de Propietaris. La normativa interna de la piscina comunitària ha d'especificar les condicions d'ús, aforament i horari de la instal·lació. Aquesta informació ha d'estar obligatòriament visible en llocs comuns del recinte. L'ideal és que estigui a l'entrada i a la sortida perquè tots els veïns, amb dret a gaudir de la piscina, estiguin perfectament informats.

Tant les condicions d'ús, com aforament i horari són part de la normativa interna que s'haurà adoptat en el títol constitutiu o estatuts de la Comunitat. I si no és així, s'ha d'acordar durant la celebració d'una Junta de la Comunitat de Propietaris.

A més, segons la mesura de la piscina i la làmina d'aigua, la legislació de cada comunitat autònoma determina l'aforament màxim permès i si és necessària la presència de socorrista.

Pel que fa al manteniment, com qualsevol altre element comú de la Comunitat, està regulat a la Llei de Propietat Horitzontal. El manteniment de les instal·lacions de la piscina anirà a càrrec de tots els veïns, en funció del seu grau de participació, al marge que utilitzin o no la piscina.

També és la Comunitat de Propietaris la responsable de vetllar pel manteniment del nivell de salubritat que exigeix la llei per a les piscines comunitàries, així i com del recinte complet. I si cal fer obres, aquestes hauran de ser aprovades per majoria simple.

Finalment, encara que no és obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil, sí que és absolutament recomanable per si es determinés a la Comunitat com a responsable d'un incident.

Donada la complexitat dels treballs, tant documentals com de manteniment de les piscines, és molt recomanable utilitzar els serveis d'un tècnic expert que pugui gestionar tots els aspectes relatius a la seguretat, salubritat i bon estat estructural d'una piscina comunitària.

 

NOTA: A causa de la situació d'excepcionalitat, derivada de la pandèmia de la COVID-19, recordem que la regulació de distàncies, aforaments i altres condicions de seguretat i higiene a seguir a les piscines comunitàries estarà subjecta a les regulacions que es fixin per cadascun dels governs de les respectives comunitats autònomes.

A Aragó l'aforament màxim permès per a l'estiu 2020 és d'un 75% de l'aforament normal. El càlcul d'aquest esmentat 75% de l'aforament màxim es pot realitzar d'una manera senzilla, multiplicant la superfície de làmina d'aigua de la piscina per 0,375. Aforament màxim piscines a Aragó estiu 2020 (persones) = Sup. Làmina d'aigua (m2) x 0,375

A Catalunya l'aforament permès es calcularà seguint el criteri de poder garantir, tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres i amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² per persona.

A les Balears el límit d'aforament serà del 75%, sempre que sigui possible respectar la distància de seguretat, en cas contrari es reduirà el mateix.

 

Vols que t'ajudem?

Confia les millores de manteniment de la teva piscina comunitària a un aparellador o arquitecte tècnic. Els nostres professionals tècnics t'aconsellaran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i amb les màximes garanties.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició a més de 100 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç  accediràs a més informació sobre el manteniment o càlcul d'aforaments de piscines a la teva Comunitat. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratuïts de professionals altament qualificats.


Continua llegint
Notícies 29/05/2020 13:04:50

Les mesures de confinament i la incertesa sobre el funcionament de les piscines públiques, està generant que la compra de piscines inflables, desmuntables o portàtils es dispari aquesta primavera.

No resulta gens nou, quan just arriba l'estiu, la instal·lació de piscines desmuntables és un maldecap per a moltes comunitats de propietaris. I és que ha de quedar clar que està totalment desaconsellat instal·lar una piscina portàtil, inflable o desmuntable, a la terrassa o a la coberta d'un edifici.

L'estructura dels edificis d'habitatges es construeix per suportar una sobrecàrrega d'uns 250 kg per metre quadrat. El mobiliari i les persones que faran ús de l'habitatge. En cap cas s'ha pensat per suportar el pes d'una piscina o d'un jacuzzi, i el de les persones que l'utilitzaran.

Una piscina portàtil d'uns 60 cm d'altura arriba als 600 kg per metre quadrat. Si a això li sumem el pes dels usuaris, rondaríem els 750 kg. Tot això sumaria tres vegades més del que una estructura moderna està preparada per suportar.

El resultat d'utilitzar piscines inflables, desmuntables o portàtils, en terrasses o cobertes, dependrà molt del tipus d'estructura, del seu estat de manteniment i de l'antiguitat.

La col·locació a les terrasses d'edificis relativament nous i sense patologies prèvies, generen problemes de trencament de paviments, humitats, corrosió de les armadures i desperfectes de la instal·lació de sanejament. Evidentment si la sobrecàrrega és molt alta, i com hem vist és relativament fàcil d'aconseguir, el col·lapse de l'estructura és una circumstància molt probable.

En el cas d'estructures anteriors als anys 80 o amb afectacions prèvies, la probabilitat de col·lapse de l'estructura és molt important, atès que l'estructura ha perdut prestacions i les bigues poden estar afectades ja per problemes d'humitats que hagin reduït la seva capacitat.

Cal recordar que habitualment les terrasses són elements comuns de les comunitats i que el propietari només està autoritzat a gaudir-ne i, per tant, que el cost de qualsevol reparació recaurà en la totalitat de propietaris de la finca, i no en els que fan un ús totalment inadequat.

En resum i donada la situació actual cal recordar que, a excepció de petites piscines inflables per a nadons i amb una altura d'aigua que no superi els 15 o 20 cm, està totalment prohibida la instal·lació d'aquest tipus d'elements, si l'estructura no s’ha reforçat especialment per a això.

És imprescindible que la comunitat reclami al propietari que vol instal·lar una piscina inflable, desmuntable o portàtil, un certificat de resistència de l'estructura d'un tècnic, que especifiqui les característiques resistents del sòl i les limitacions de pes que pot suportar sense causar afectacions a l'estructura de l'edifici.

Vols que t'ajudem?

La realització de Certificats de resistència de l'estructura han de ser realitzats per un aparellador o arquitecte tècnic.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la realització d'un Certificat de resistència de l'estructura.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència. Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre Certificats de resistència de l'estructura. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.


Continua llegint
Notícies 02/04/2020 09:53:53

És molt important que s'intenti aconseguir un ambient interior el més sa possible dins de l'habitatge. Això ajudarà a millorar la percepció anímica i física durant aquests dies de confinament, alhora que es poden evitar malalties o dolències que poden ser causades per un ambient interior poc saludable.

Les recomanacions que es realitzen des d'Obresambgarantia.com per mantenir l'ambient interior d'acord a uns adequats paràmetres de salubritat i de confort són els següents:

 

1. Vigila que hi hagi una temperatura i humitat adequades al teu habitatge.

En primer lloc, és molt important mantenir una temperatura agradable en funció de les diverses característiques de l'habitatge, i evitar, en la mesura del possible les variacions brusques de temperatura.

La sensació de calor varia d'una persona a una altra i pot abastar un ampli rang de temperatures, sobretot en funció del tipus de vestimenta, l'alimentació, l'activitat física que es realitzi, l'edat, el sexe, el tipus de calefacció, l'època de l'any, la humitat, la lluminositat i els colors.

La temperatura recomanada és de 20 a 24ºC per les habitacions habitables (saló, cuina, etc.) i de 18-22ºC per als dormitoris.

La humitat exerceix un important paper en la tasca d'aconseguir un ambient interior sa i agradable. S'ha de vigilar que la humitat estigui sempre compresa entre el 40% i el 60%.

És molt important vigilar que sobretot no hi hagi una humitat molt reduïda, ja que és conegut que la capacitat de supervivència dels virus de la grip és més gran quan la humitat és més baixa.

 

2. Evita que es formin condensacions a les finestres o altres elements

Les condensacions o aparició d'aigua interior a les finestres o altres elements dels habitatges porten sempre aparellats altre tipus de problemes que deriven en la presència de fongs, floridura, etc., que faciliten l'acumulació de virus i bacteris.

És important, en funció de les condicions climatològiques exteriors, vigilar si es produeixen condensacions a la teva llar i, en cas que així sigui, augmentar la ventilació de l'habitatge i sobretot evitar aquestes 3 accions en els dies de major humitat exterior:

 • Evitar completament estendre la roba a l'interior.
 • Disminuir al mínim imprescindible les tasques de planxa amb vapor.
 • Disminuir en la mesura del possible la cocció d'aliments que desprenen molt vapor d'aigua.

  

3. Mantingues concentració de CO2 a l'ambient no molt elevada.

Una adequada concentració de CO2, és probablement l'aspecte que més contribueix a mantenir un confortable ambient interior.

L'anàlisi de la concentració de diòxid de carboni (CO2) és probablement el millor indicador per avaluar la qualitat de l'aire interior d'un espai i de la seva taxa de renovació d'aire. El CO2 és un gas inodor, incolor i insípid. Es tracta d'una molècula molt estable i, a priori, no és un gas tòxic, tot i que a mesura que augmenta la seva concentració en espais tancats produeix sensació d'ambient carregat, mals de cap, nàusees, dificultat per descansar, etc.

La concentració de CO2 en l'ambient exterior és d'aproximadament 400 ppm.

La concentració recomanada de CO2 a l'interior dels habitatges és de l'ordre de 600-900 ppm. Per aconseguir aquesta baixa concentració, es recomana ventilar els habitatges durant 20-30 minuts en al menys 3 vegades a el dia (al matí, a la tarda i abans d'anar a dormir). A més, amb una adequada qualitat interior d'aire disminueix enormement la quantitat de patògens presents en el citat mitjà.

No obstant això, notarem que la concentració és superior a la recomanada quan l'ambient a l'habitació faci olor de "carregat".

 

4. Evita la concentració de formaldehids en l'ambient interior.

El formaldehid, l'aldehid més important, és potser la substància tòxica més comú en els espais interiors. En condicions normals de temperatura i pressió el formaldehid es presenta com un gas, amb una olor punyent, intens i penetrant. És hidrosoluble i molt volàtil. Està present en interiors d'edificis, a causa de materials de construcció, taulers d'encenalls aglomerades, etc. No obstant això, els pics de concentració de formaldehid a l'interior d'habitatges es produeixen generalment a l'utilitzar els productes comuns de neteja o desinfecció.

Atès que, en la situació actual, on des de les autoritats sanitàries s'indica que s'han de fer freqüents neteges i desinfeccions dels habitatges i els lavabos de les mateixes, és més important que mai evitar que la concentració de formaldehid interior es dispari. Per a això, es recomana ventilar abundantment (al menys 40 minuts) un cop que s'ha realitzat la neteja de l'habitatge utilitzant productes químics.

 

5. Permet que el sol i la llum natural entrin al teu habitatge.

La il·luminació en l'habitatge és una peça fonamental per al benestar dels integrants que l'ocupen, en el cas de la llum natural dóna molts avantatges i és molt important que s'afavoreixi aquest tipus d'il·luminació en l'habitatge i més en un període llarg de confinament.

La llum natural, quan entra a l'interior ajuda a controlar l'estat d'ànim de les persones ja que la il·luminació natural ajuda a la segregació de la serotonina, cosa que es tradueix en un estat d'ànim molt millor. Un altre benefici serien els raigs UVA del sol que aporten producció de vitamina D. També permet tenir una major concentració a la feina o en els estudis. Es podria afirmar que és un antidepressiu natural. A més, la llum natural ajuda a que les estades de l'habitatge llueixin més netes i àmplies.

 

6. Evita les males olors com a conseqüència del buidatge dels sifons dels desaïgues.

En ocasions i causat principalment després d'un o diversos dies de vent fort, podem notar al bany o a la cuina de la casa una olor molt desagradable que col·loquialment es coneix com "olor de canonada". Aquesta olor es produeix quan es tenen aparells sanitaris que no s'utilitzen en uns dies i com a conseqüència de la pressió exterior d'aire provocada pel vent es buiden els sifons, que és la barrera que s'articula en les edificacions perquè no passin les males olors dels desguassos, i l'olor entra i s'apodera de la llar.

La solució davant d'un cas d'aquest tipus és molt senzilla, només cal obrir l'aigua de totes les aixetes durant 30 segons i l'olor desapareixerà immediatament, perquè el possible sifó buidatge s'haurà omplert de nou.

 

7. Evita els accidents domèstics, actuant en les instal·lacions de l'habitatge.

En aquests dies de baixa activitat i que a més s'ha de romandre en l'habitatge confinat, sorgeix la temptació de fer petites modificacions o reformes a casa, per a les que probablement no es tinguin els coneixements necessaris.

T'aconsellem que posposis aquests treballs i que un cop finalitzi el període de confinament consultis amb un professional o gremi, ja que és esforç i responsabilitat de tots evitar que augmenti la pressió assistencial als hospitals, cosa que pot ocórrer en cas d'un accident domèstic fent reparacions.

Aquest consell cobra una importància cabdal en el cas d'instal·lacions elèctriques o de fontaneria, ja que el dany propi o a la comunitat de propietaris pot ser enorme, en un moment a més, en el que no està assegurada l'assistència immediata d'empreses de manteniment.

 

8. Utilitza al màxim la terrassa.

La llum i l'aire exterior són fonamentals per a mantenir uns adequats nivells de serotonina i de vitamina D. Aprofita al màxim aquesta terrassa que tenies gairebé oblidada.

 

9. En cas de dubte, consulta amb un professional expert en edificació.

Per tot l'anterior, i amb la visió de servei públic, Obresambgarantia.com està al servei de la ciutadania i s'ha articulat una cadena de consultes gratuïtes on els professionals col·legiats arquitectes tècnics t'assessoren sobre els problemes d'habitabilitat, que com a conseqüència del període de confinament per a la lluita contra la Covid-19, es puguin produir.

No ho dubtis, en cas de problemes al teu habitatge o d'algun dubte, consulta amb els experts en edificació voluntaris que a través d'Obresambgarantia.com es posen a la teva disposició.

Pots fer les teves consultes gratuïtament aquí:

https://obrascongarantia.com/ca/serveis/consulta-expert

 

 


Continua llegint
Notícies 23/03/2020 12:59:14

Amb motiu de l'Estat d'Alarma i confinament a les llars que ha decretat el Govern a tot Espanya arran de la pandèmia del Coronavirus, el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Saragossa (COAATZ) i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Tarragona (COAATT) han activat un servei gratuït de consultes tècniques de la mà de la seva comuna plataforma online obresambgarantia.com. Amb aquesta iniciativa, ambdues entitats volen ajudar els ciutadans a la confortabilitat de les seves llars i a resoldre qualsevol incidència constructiva relacionada amb els habitatges o altres ambients, provocades pel màxim funcionament i ús al qual se sotmeten les cases durant el confinament familiar pel COVID-19.

 

En aquests moments de confinament a les cases, amb tota la família a la llar durant moltes hores, és inevitable que es posin al límit les respectives llars, ressentint-se així l'habitabilitat d’aquestes. Per això, és molt probable que als ciutadans els assaltin dubtes, consultes o urgències en relació amb l'ús i manteniment de les cases.

 

A tal efecte doncs, els Col·legis d'Arquitectes Tècnics de Saragossa i Tarragona han posat en marxa un servei gratuït de consultes tècniques des de la seva plataforma digital www.obresambgarantia.com per donar resposta als ciutadans sobre tots aquests temes. Així, ara que és inviable moure’s de casa, obresambgarantia.com ha habilitat aquest servei telefònic i online gratuït perquè les persones interessades puguin fer al moment les seves consultes als professionals especialistes –Arquitectes Tècnics Col·legiats– sobre diferents aspectes constructius relacionats amb l'habitatge o un altre espai:

 

 • Com millorar l'habitabilitat de casa meva ara que estem confinats.
 • Consells per a un bon manteniment de l'habitatge en moments de màxim funcionament i ús.
 • Resolució de dubtes i urgències per incidències constructives: humitats, estalvi energètic, ventilació, reparacions, avaries, optimització dels espais...

 

El servei gratuït de consultes tècniques d’obresambgarantia.com es canalitza a través d'aquest formulari que hi ha a la mateixa plataforma web o dels següents telèfons:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVÍNCIA DE SARAGOSSA. Tel. 976 239 501. De 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:00 h.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------  

PROVÍNCIA DE TARRAGONA. Tel. 977 250 871. De 9:00 h a 14:00 h

----------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Esperant que aquesta difícil situació passi el més aviat possible, des d’ambdós col·legis oficials s'ha fet una crida general a l’autoresponsabilitat de tots per quedar-se a casa i ajudar a erradicar la pandèmia.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

Categories


Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa