ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Christian Garcia Fernandez
Arquitecto técnico / Técnico tasador

Col·legiat 1699

christian.gf.at@gmail.com
628603783
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Certificat Eficiència Energètica , Cèdula d'habitabilitat , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Habitatge , Comunitat de Propietaris/Accessibilitat , Llicència d'activitat , Taxacions , Locals comercials i oficines , Casa , Piscina

Àrea d'actuació:
Baix Camp , Tarragonès , Alt Camp , Priorat

Descripció:

- Elaboració de projectes tècnics, (rehabilitacions, reformes, obra nova). - Direccions d'obres. Coordinació de seguretat i salut a l'obra. Control de qualitat. - Adquisició de llicències d'obres i d'activitats a locals comercials. - Certificats d'eficiència energética, inspeccions tècniques d'edificis (ITE) i cèdules d'habitabilitat. - Taxacions de bens inmobles. (Vivendes, locals comercials, naus industrials). - Project Manager, Project Monitoring i Gestió d'Obra. - Confecció d'informes tècnics i dictamens. - Elaboració d'estats d'amidaments i pressupostos d'obra. - Licitacions i contractació externa d'industrials. - Consultoria, auditories i assessorament tècnic.

Formació:
- FP1 Auxiliar Administratiu. (Centre d'Estudis Karmay). - FP2 Tècnic Superior Delineació Edificis i Obres. (Escola Tècnica Professional El Clot). - Arquitecte Tècnic. (UPC) Universitat Politècnica de Catalunya. (Cal; Notable. Pla 1996). - Curs oficial de formació per a taxadors. (UVE Valoraciones). - Curs oficial certificador energètic.
Contacte
Tens alguna pregunta?

christian.gf.at@gmail.com

628603783