ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Jordi Rodríguez Roure
http://www.arkiteknia.com

Col·legiat 1594

jordi@arkiteknia.com
669470032
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Cèdula d'habitabilitat , Certificat Eficiència Energètica

Àrea d'actuació:
Conca de Barberà , Tarragonès , Altres

Descripció:
ESTUDIS TÈCNICS Cèdula d’habitabilitat Certificat d’eficiència energètica Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) Amidament d’edificis, solars i terrenys Amidaments i valoració / pressupost d’obra Taxacions i valoracions Replantejament d’edificis, solars i terrenys Redacció d’informes, dictàmens i certificats pericials Test de l’edifici (TEDI) Estudi de viabilitat d’un projecte immobiliari Redacció de l’estudi de seguretat i salut Redacció del pla de seguretat i salut Coordinació de seguretat REHABILITACIÓ, EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Redacció de projecte tècnic Direcció d’obra Direcció d’execució d’obra Control de qualitat Redacció de projecte d’activitats Redacció de proje
Formació:

Arquitecte tècnic per la Universitat de Girona (2010) Enginyer d'Edificació per la Universitat Jaume I (2012) Màster en PRL per la Universitat Oberta de Catalunya (2012) Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de projectes de Construcció (2007)

Contacte
Tens alguna pregunta?

jordi@arkiteknia.com

669470032
Xarxes Socials